{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Participant F 18-24 - P Kasi pagdating namin doon andun na...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
P: Kasi pagdating namin doon, andun na lahat ng isakay sa eroplano. 130 yung eroplano, 130, ganun.. tapos sa.. airport. Diyan kami nagbaba. Nung bata ko wala ng malay. I: Wala na po? P: Wala na, kasi ‘yung gamot pala ‘yung binigyan kami na, ano ba ‘yun? ‘Yung parang uhmm.. ‘yung parang uhmmm .. mabilis pala ‘yung gamot pala sa eroplano parang kwan, kinain ko ‘yung gamot, mga lima, at saka ‘yung misis ko, at saka parang gumaganon ‘yung kinain, lumilingon.. Pero di ka di ka naman pagka-sumakay sa eroplano, dito ka, di kakain ‘yung kwan, ‘yung kain hindi. ‘Yung barya, ‘yung pera, binigay doon sa kwan, doon sa doon sa tinabag, doon sa tinirhan naming doon. Tambak, iniwanan naming kasi ‘yung meron naman na nag-trabaho kami, bigyan kami ng pera, ‘yung barya, iniwan naming doon, doon sa kanila.. I: Opo.. P: Iniwan namin doon. Saka ‘yung salamin na bangal-bangal, di ka pwede magsama ng gamit kasi bangungut daw. ‘Yung dalawang bata po wala ng malay pagbaba dito sa airport. Pagbaba ng airport.. Wala ng malay, pagdating don, pagdating
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}