{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PARTICIPANT F 42-48 - PARTICIPANT F 42-48 minutes P Kapag...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F 42-48 minutes P: Kapag halimbawa nalaman ko yung multo nakapunta doon, nakahiga pa, ako nikiusap sa kanya. I: Ah, kayo pong kakausap? P: Yung meriko muna ang pakiusap niya kung talagang ‘tong taong ito gamutan ko ito umalis ka. I: Opo. P: Sabihin ko doon sa multo kasi itong taong itong hinampas mo, walang kasalanan. Walang kasalanan ito sa Diyos. Hindi nakita. Sinabi niyong multo, o bakit ‘ka niya sa, pagkat andoon ako sa daan. O bakit bigla at tinapon ako. I: Opo. P: Pinalo ko siya ‘ka niya, o, eh ibig sabihin doon akong magbigay sa kanya. Anong kailangan mo? Nung taong ito, huwag yung karamdaman niya, alis ka dyan, umalis ka doon. Tanong mo sa akin ‘ka ko, akong pakausap niya, yung multo. Akong magbigay doon sa multa. Para yung taong may karamdaman doon wala na doon. I: Ang multa po yung parang… P: Oo, ako ng bahalang mag-ayos. Mumultahin. I: Parang magbibigay ho? P: Oo, ako ng magbigay kasi yung andoon sa karamdaman mo, yung multo, nakuha ko na. Ako ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

PARTICIPANT F 42-48 - PARTICIPANT F 42-48 minutes P Kapag...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online