PARTICIPANT F 48-54 - PARTICIPANT F 48-54 minutes P Oo Ah...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F 48-54 minutes P: Oo. Ah, yun nga. I: Bago sila mamatay ba’t… P: Yun nga yung binigay nila. I: Yun lang po yung gusto nila? Ano pong binigay, yun pong mga gusto nila? P: Yung nireko para mamatay sila ikaw na ‘ka niya ba makahawak. Katulad sa kanila… I: Ah, yun, opo. P: Halimbawa eto ha, pagkamamatay ako, eto huwag mong bitawan ito. Ikaw marunong at maggamot ‘pagkat yung isa. Ikaw ‘pagkat anong magsusuka alam mo na anak, mawawala sila ng sakit kukunin ng anito natin. I: Pagkatapos po nilang sabihin yun… P: Pero yan ‘ka niya huwag kang malungkot anak. Malawak ning pamaisip pa. Malawak yung kaisipan niya anak. Malawak anak. Huwag kang magdamdam dyan, huwag kang mag-isip ka sa akin ng ano itong tingin ko magtataligit na lang. Taligit ng pag-iisip mo sa akin. Alam mo ng manggamot. I: Ah, kailangan po bago sila yung… Huwag niyo na po silang isipin? P: Oo, huwag ng mag-isip para hindi ako magmumulto sa nanay at tsaka sa tatay. I: Ah, hindi po kayo maglulungkot?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

PARTICIPANT F 48-54 - PARTICIPANT F 48-54 minutes P Oo Ah...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online