{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Participant F Verbatim - PARTICIPANT F Date Time I Ahh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F Date: Time: I: Ahh magandang hapon po sa inyo, ako nga po pala po si Lord Charles Campo. Bali, nursing student po ako ng Angeles University Foundation. P: Mmmm. I: Ahh ano pong pangalan po ninyo? P: Si Anus. Anus. I: Anus.. P: Canduli I: Andoy? P: Ah, Anus Canduli. I: Canduli. P: Anus I: Anus P: Canduli
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I: Canduli P: Oo. Nandito sa ID ko sa.. I: O sige po, ah ilan taon na po kayo? P: (Mumbles) Mahigit yatang fifty e. I: Ah opo. Ahmm ano pong mga.. ah relihiyon.. relihiyon n’yo po? P: Ah Baptist lang. I: Baptist po? P: Oo. I: Ahhh ilan taon na po kayong nakatira dito sa Monicayo? P: Ah tignan mo yung tinanim kong niyog. I: Opo (smiles). Ganun narin po katagal? P: Oo I: O sige po. P: Tignan mo nga, namumunga na yan tignan mo. I: Opo (smiles)
Background image of page 2
P: ‘Yung kahoy ako ang nagtanim niyan. ‘Yung malaki na kahoy. Bago kami tagdating dito, nagtanim ako niyang kahoy, pero ‘yung niyog nasa huli yan. ‘Yung malaking kahoy yan. Walang kahoy dito, ako ang nagtanim niyan. I: Ahhh sintagal na po ng mga halaman dito no? P: Oo, ako ang nagtanim.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}