Participant F Verbatim - PARTICIPANT F Date: Time: I: Ahh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PARTICIPANT F Date: Time: I: Ahh magandang hapon po sa inyo, ako nga po pala po si Lord Charles Campo. Bali, nursing student po ako ng Angeles University Foundation. P: Mmmm. I: Ahh ano pong pangalan po ninyo? P: Si Anus. Anus. I: Anus.. P: Canduli I: Andoy? P: Ah, Anus Canduli. I: Canduli. P: Anus I: Anus P: Canduli I: Canduli P: Oo. Nandito sa ID ko sa.. I: O sige po, ah ilan taon na po kayo? P: (Mumbles) Mahigit yatang fifty e. I: Ah opo. Ahmm ano pong mga.. ah relihiyon.. relihiyon nyo po? P: Ah Baptist lang. I: Baptist po? P: Oo. I: Ahhh ilan taon na po kayong nakatira dito sa Monicayo? P: Ah tignan mo yung tinanim kong niyog. I: Opo (smiles). Ganun narin po katagal? P: Oo I: O sige po. P: Tignan mo nga, namumunga na yan tignan mo. I: Opo (smiles) P: Yung kahoy ako ang nagtanim niyan. Yung malaki na kahoy. Bago kami tagdating dito, nagtanim ako niyang kahoy, pero yung niyog nasa huli yan. Yung malaking kahoy yan. Walang kahoy dito, ako ang nagtanim niyan. I: Ahhh sintagal na po ng mga halaman dito no?...
View Full Document

Page1 / 6

Participant F Verbatim - PARTICIPANT F Date: Time: I: Ahh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online