participant f - P Bali munta diyan deng aliwa pin kwan Pero...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
P: Bali munta diyan deng aliwa pin kwan. Pero ah, ‘yung nanay ko naiwan. Napunta sa kwan kasi isang sakyan lang ang sinakyan. I: Opo. P: Dalawang…dalawang ban ng truck napunta sa kwan sa San Fernando. Kami naiwan naiwan na naman dun sa kampo Aquino naiwan kami dun. I: nong iniisip niyo hudyat nun? P: ‘Yung si. . ‘yung mayor dito sa bamban pero ‘yung mayor na ‘yun bago na ‘yan bago na ‘yan. Si Saryan muna ‘yung dating mayor pagtapos iniisip ko naman talaga sa kampo Aquino hindi kami man matira dun kasi binibigyan kami ng sobra ‘yung pagbahay-bahay namin. Pero mabasa yung kwan mahalo naman sa ulan matabunan kami dun. ‘Yung Amerikanong Pastor naka anawa nakaisip sa atin kasi matagal nakasama namin nun mga isa limang taon. Mabait siya I: Opo. P: Ay, iniisip nung pastor, ah. . mabuti kaniya ito mabuti dalahing meron kanyang nabili ‘yung lupa. San kako? san kako boss? Hindi dun kanya sa kwan sa. . sa palawan I: Palawan po? P: Oo. Dala kami dun ah!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Page1 / 2

participant f - P Bali munta diyan deng aliwa pin kwan Pero...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online