participant F - 36-42 mins. Participant F.I: magsasaya...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 36-42 mins. Participant F.I: magsasaya naman po siya?R: oo magsasaya kasi, ahhhh. (mumbles)I: hmmm.R: ang mga biyanan naming matanda, oh tignan mo. Halimbawa may karamdaman dito,I: opo.R: kasi..yung nabati, halimbawa, nagdaan ka doon.. nagdaan ka doon, may sakit kang karamdaman mo dito, halimbawa, dito mo din siya gagamutin,I: tapos po.. lalawayan niyo po?R: oo lalawayan lang..I: opo.R: ikaw, sinasabi ko totoo to,ginaganyan ko.I: opo.R: umaga, umagaI: para po ano yun? Mawala po yung?...R: hindi, yung sakit niya doon, yung nabati.I:opoR: ewan ko kasi, dami ng kinain kong gamot,kaya, lunukan ko, tapos yung mababati. Kinakain ko yun eh, matagal na. kaya, yung multo natatakot saakin. Kasi alam na ako yung mang-gagamot. Kasi alam nila yon, alam nila yung karamdaman nila. (mumbles). Masakit dito sa likod ko.I: tapos po kinabukasan wala na?R: wala na.kinaumagahan wala na.kahit tanong mo pa sakanila....
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Page1 / 3

participant F - 36-42 mins. Participant F.I: magsasaya...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online