PF--30-36 mins - I Nanggagamot din po ba yung nanay nyo Ah...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I: Nanggagamot din po ba ‘yung nanay ‘nyo? Ah, parang pinamana n’ya po sa inyo? P: Ganun kasi nanggagamot s’ya. ‘Nung namamatay na ‘yung magulang ko pina(diko maintndiha putek) na sa akin. Alam ko rin na. . Yung nanay ko, s’ya yung naunang nag ano. . Pag kakasal naman, binigay naman nila na uwi ka na sa akin, yung tatay ko s’ya yung nagbigay ng payo. (Mumbles) Yung nanay ko ganoon din. Parehas lang ‘yong binigay. Yung kwento nya yung nanay ko galing doon Kaya ito, ‘pagkat mayroong lima? Bago magpadala sa doctor patingin pa sa’yo. . I: Kilangan po bago ipadala yung maysakit sa doctor, kailangan sa inyo muna po? P: Oo. I: Opo. P: Kasi kaya nalalaman ko, yung binibigay ‘nyang gamut puro ko alam. I: Gamot po? Ano po bang gamot po? P: Herbal I: Herbal po? P: ‘Tsaka yung sambong. I: Sambong po. P: Tsaka kapag nagsusuka, bayabas. Tsaka lagundi. I: Paano ‘nyo po ginagawa ‘yun? Yung gamut po.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
P: Ilalaga mo pagkatapos. . Halimbawa, ilaga mo ulit, kumukuha ka ng sambong. Yung
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Page1 / 3

PF--30-36 mins - I Nanggagamot din po ba yung nanay nyo Ah...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online