{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PF VSS (1) - PARTICIPANT F List of Significant Statements...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F List of Significant Statements CODES SIGNIFICANT STATEMENTS Verbatim English Translation F1 “tinitignan ko ginagamutan ko tatay ko nagkukuha akong herbal” Pinaggamut ko, ‘di kanya, ‘di ‘to kanya sakit wala namang yun yung iniisip ko wala namang sakit eh Panginoon ay talagang nagkuha sa kanya kasi ano yung sakit na. pero di maalis, baga Panginoon na eh, wala tayo magawa bago magpadala sa doctor patingin pa sa’yo. Tsaka kapag nagsusuka, bayabas Halimbawa, ilaga mo ulit, kumukuha ka ng sambong. Yung mahabang dahon, ilaga mo yon pampaligo Herbal, Lagundi, Sambong ‘tsaka yung parang. .yung malambot yun eh Yung parang halimbawa, masakit dito. Ah, ‘kwan kukunin mo yan, dadakdakin ko, tapos dito
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Balutin ko muna ng dahon, iluglog ko muna dito. Yung mainit lagyan kong konting ahh lupa. Pero ‘di ko naman na. . Kasi binalot yung dahon. ..ginanon ko, kinabit ko rito kaya dinasalan ko sya, ng mabuting pagdarasal Doon sa tapal-tapal Tulungin mo kako, na itong karamdaman ay maalis na. Oo, bago ko ikabit, gagawin ko muna yung nalalaman ko. Magdarasal Kasi ang panginoon, sya ang nakakaantabay sa atin paggagamot. tatay ko inalagaan ko sya ng mabuti Inalagaan ko sya kabang pagsisimulan nung sakit Inalagaan ko sya habang may sakit sya mabuti sya Yung pagaalaga, kukunin ko muna yung gamot Inalagaan ko sya at pinaliguan ko sya Pagkaumaga nun paliguan ko sya Alagaan ko sya ng mabuti Kamukha ko din yung iba na. . na isalba sya na gagaling sya at
Background image of page 2
makakalakad na oo magsasaya oo lalawayan lang Wala akong iisipin na ganoon na. .kasi namatay siyang sakit na wala akong hahalahanin, mapayapa yun, malawak yung kaisipan ko kasi sa panginoon oo. Manalangin ka lang. Yung merico, mananalig siya sa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

PF VSS (1) - PARTICIPANT F List of Significant Statements...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online