{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PF VSS - PARTICIPANT F List of Significant Statements CODES...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F List of Significant Statements CODES SIGNIFICANT STATEMENTS Verbatim English Translation F1 “tinitignan ko ginagamutan ko tatay ko nagkukuha akong herbal” F2 “Pinaggamut ko, ‘di kanya, ‘di ‘to kanya sakit” F3 “wala namang yun yung iniisip ko wala namang sakit eh” F4 “Panginoon ay talagang nagkuha sa kanya kasi ano yung sakit na.” F5 “pero di maalis, baga Panginoon na eh, wala tayo magawa” F6 bago magpadala sa doctor patingin pa sa’yo. F7 Tsaka kapag nagsusuka, bayabas F8 Halimbawa, ilaga mo ulit, kumukuha ka ng sambong. Yung mahabang dahon, ilaga mo yon pampaligo F9 Herbal, Lagundi, Sambong ‘tsaka yung parang. .yung malambot yun eh F10 Yung parang halimbawa, masakit dito. Ah, ‘kwan kukunin mo yan, dadakdakin ko, tapos dito F11 Balutin ko muna ng dahon, iluglog ko muna dito. Yung
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
mainit lagyan kong konting ahh lupa. Pero ‘di ko naman na. . Kasi binalot yung dahon. ..ginanon ko, kinabit ko rito F12 kaya dinasalan ko sya, ng mabuting pagdarasal F13 Doon sa tapal-tapal Tulungin mo kako, na itong karamdaman ay maalis na. F14 Oo, bago ko ikabit, gagawin ko muna yung nalalaman ko. Magdarasal F15 Kasi ang panginoon, sya ang nakakaantabay sa atin paggagamot. F16 tatay ko inalagaan ko sya ng mabuti F17 Inalagaan ko sya kabang pagsisimulan nung sakit F18 Inalagaan ko sya habang may sakit sya F19 mabuti sya F20 Yung pagaalaga, kukunin ko muna yung gamot F21 Inalagaan ko sya at pinaliguan ko sya F22 Pagkaumaga nun paliguan ko sya F23 Alagaan ko sya ng mabuti F24 Kamukha ko din yung iba na. . na isalba sya na gagaling sya at makakalakad na F25 oo magsasaya
Background image of page 2
F26 oo lalawayan lang F27 Wala akong iisipin na ganoon na. .kasi namatay siyang sakit na wala akong hahalahanin, mapayapa yun, F28 malawak yung kaisipan ko kasi sa panginoon F29 oo. Manalangin ka lang. F30
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

PF VSS - PARTICIPANT F List of Significant Statements CODES...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online