PF VSS_final - PARTICIPANT F List of Significant Statements...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PARTICIPANT F List of Significant Statements CODES SIGNIFICANT STATEMENTS Verbatim English Translation F1 “tinitignan ko ginagamutan ko tatay ko nagkukuha akong herbal” “I look at it treating my father getting herbal” F2 “Pinaggamut ko, ‘di kanya, ‘di ‘to kanya sakit” “I had him treated with his illness.” F3 “wala namang yun yung iniisip ko wala namang sakit eh” “I am thinking he had no illness at all.” F4 “Panginoon ay talagang nagkuha sa kanya kasi ano yung sakit na.” “Lord, is he going to die because of his illness.” F5 “pero di maalis, baga Panginoon na eh, wala tayo magawa” “It cannot be cured anymore, so Lord we cannot do anything about it.” F6 bago magpadala sa doctor patingin pa sa’yo. “Take him to the doctor so he will be diagnosed.” F7 Tsaka kapag nagsusuka, bayabas “And if he is vomiting, give him guava” F8 Halimbawa, ilaga mo ulit, kumukuha ka ng sambong. Yung mahabang dahon, ilaga mo yon pampaligo “For example, you boil it again, get some sambong. That which has long leaf, boil it and use for bathing.” F9 Herbal, Lagundi, Sambong ‘tsaka yung parang. .yung malambot yun eh “Herbal, Lagundi, Sambong. ..and that soft one.” F10 Yung parang halimbawa, masakit dito. Ah, ‘kwan kukunin mo yan, dadakdakin ko, tapos dito “For example, this part is painful. You get that leaf, pound it, and apply it here.” F11 Balutin ko muna ng dahon, iluglog ko muna dito. Yung “You cover it with a leaf, soak it first. The hot surface will be mixed with soil. But I
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
mainit lagyan kong konting ahh lupa. Pero ‘di ko naman na. . Kasi binalot yung dahon. ..ginanon ko, kinabit ko rito did not cover it a leaf, F12 kaya dinasalan ko sya, ng mabuting pagdarasal I did this, then utter a prayer, good prayer.” F13 Doon sa tapal-tapal Tulungin mo kako, na itong karamdaman ay maalis na. “With this patch up, help me . ..that his illness will go away.” F14 Oo, bago ko ikabit, gagawin ko muna yung nalalaman ko. Magdarasal “Yes, before I lace it, I’ll do what I know, to pray.” F15 Kasi ang panginoon, sya ang nakakaantabay sa atin paggagamot. “For the Lord guides us in the treatment.” F16 tatay ko inalagaan ko sya ng mabuti “I took care of my father well.” F17 Inalagaan ko sya kabang pagsisimulan nung sakit “As early as the illness strikes, I took care of him.” F18 Inalagaan ko sya habang may sakit sya “And even at the time that he is sick, I took care of him.” F19 mabuti sya “He is good.” F20 Yung pagaalaga, kukunin ko muna yung gamot “The care that I am saying, I’ll get first the medicine.” F21 Inalagaan ko sya at pinaliguan ko sya “I took and bathed him.” F22 Pagkaumaga nun paliguan ko sya “In the morning, I bathe him.” F23 Alagaan ko sya ng mabuti “I took care of him well.” F24 Kamukha ko din yung iba na. . na isalba sya na gagaling sya at makakalakad na “Just like the wish of others. ..I would like him to be well and walk.” F25 oo magsasaya “Yes, I will rejoice.”
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Page1 / 10

PF VSS_final - PARTICIPANT F List of Significant Statements...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online