Bollywood Dialogues

Bollywood Dialogues - 1. Aaj... Aaj Ek Hasi Aur Band Lo.....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Aaj... Aaj Ek Hasi Aur Band Lo.. Aaj Ek Dua Aur Mang Lo, Aaj Ek Aansoon Aur Peeh Lo, Aaj Ek Zindigi Aur Jee Lo, Aaj Ek Sapna Aur Dekh Lo... Aaj.... Kya Pata... KAL HO NAA HO 2. Dosti, jo har rishtey se upar hai, kyon ki dosti hi hai, jo har rishtey ki shuruaath hai*~Mujse Dosti Karoge 3. pehle din inkaar kiya, dooje din ikraar kiya aur teeje din pyar kiya *~yaadein 4. mohabbat bhi zindagi ki tarah hoti hai, zindagi ka har mod asan nahin hota,kadam kadam par mushile hoti hain.phir jab hum zindagi ka saath nahin chorte to phir mohabbat ka saath kaise chor dein. -MOHABBATEIN 5. Main Duniya Sa Chala Jaaon Kabhi Na Laut Ke Aaon Karogi Kya Akele Tum Bataao Dilruba ~raaz 6. Hasso... muskuraao... aaj ke liye jio... kya patha... kal ho na ho ~Kal Ho Na Ho 7. Saif- tum mere jaga hotehey to kya karthey SRK- kaash mein tere jaga hotha ~Kal Ho Na HO...
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course ACC 505 taught by Professor Thompson during the Spring '11 term at N. Central IL.

Ask a homework question - tutors are online