Van Hoc My - IHCMBNCNGTP.HCHMINH KHOANGOING CNGHNGDNMNHC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ ------------ ÐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN: VĂN HỌC MỸ I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN: 1. Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Trang, cử nhân 2. Ðịa chỉ liên lạc: 281/17/11 Lê Văn Sỹ Q. Tân Bình 3. Ðiện thoại: 8457440 E-mail:  [email protected] II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC: 1. Tên môn học: Văn Học Mỹ 2. Mục tiêu, yêu cầu môn học: a. Giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng đọc và nắm vững kỹ thuật tiếp cận tác  phẩm cũng như kiến thức về văn học sử, tiểu sử tác giả, các trào lưu văn  học. b. Qua việc đọc và suy ngẫm những kiệt tác được viết bởi những tác giả lỗi  lạc trong nền văn học Mỹ, sinh viên sẽ vừa hoàn thiện hiểu biết về ngôn  ngữ vừa xác định được giá trị muôn thuở đầy tính nhân văn trong từng tác  phẩm. c. Qua việc thảo luận và thuyết trình, giúp sinh viên đưa ra những nhận định,  phân tích, phê bình cá nhân dựa trên kiến thức nền và kinh nghiệm sống  của họ, từ đó dễ dàng tiếp cận với những ý nghĩa đa tầng của tác phẩm  văn học, rồi tự giải mã. d.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course UNKNOWN ... taught by Professor Eng during the Spring '11 term at American University of Science & Tech.

Page1 / 5

Van Hoc My - IHCMBNCNGTP.HCHMINH KHOANGOING CNGHNGDNMNHC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online