{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Necip Fazıl Kısakürek _ Babıali

Necip Fazıl Kısakürek _ Babıali

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek – Babıâli www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yükledi ğ im e-kitaplar A ş a ğ ıda Adı Geçen Kanuna Đ stinaden Görme Özürlüler Đ çin Hazırlanmı ş tır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De ğ ildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca ğ ından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada ş lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu ğ unda A ş a ğ ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Ş eyide Dü ş ünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Ş ekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Payla ş tıkça Ço ğ alır Ya ş ar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe ş itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenile ş mi ş veya yayımlanmı ş yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi ş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir ki ş i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e ğ itim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulu ş lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda ço ğ altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekle ş tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir ş ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı ş ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve ço ğ altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmi ş tir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı Bilgi Đş lem ve Otomasyon Dairesi Ba ş kanlı ğ ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve A ş a ğ ıdaki Açıklamaları Silmeyin Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmı ş ve düzenlenmi ş tir. Tarayan Hasan Uslu [email protected] BABIÂL Đ Necip Fazıl KISAKÜREK BÜTÜN ESERLER Đ Cilt 19 ISBN 975-8180-57-6 HOCA ÜVEYS KÜTÜPHANES Đ BABIÂL Đ / OTOB Đ YOGRAF Đ B Đ R Đ ZAH 8 Basım / Ş ubat 1999 b d yayınları 11 Baskı 1 ko Matbaası / 1st b d yayınları Kurucusu Necip Fazıl Kısakürek Yayın sorumlusu Sual Ak b d yayınları Ankara Caddesi Vilayet Han Nu 10 Kat 3 Ca ğ alo ğ lu Đ stanbul Her hakkı mahfuz ve b d yayınlarına aittir "Bâbıâlı"yı okuyan bazı Müslümanlık taslayıcıların ondan gocunduklarını haber aldım Onlar, eserin, fikir ve sanat kıymetine dikkat ettikleri halde ş ahsıma ait günah dolu bir hayatın açı ğ a vurulu ş unda ayrıca günah bulundu ğ u kanaatinde imi ş ler Yazıklar olsun1 E ğ er benim gayem Đ lâhı rıza olmasaydı da bu çe ş it insanları kurtarmak olsaydı onları kurtulu ş a asla ehil saymaz, bir kö ş eye çekilir, "Allah’tan ba ş
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 156

Necip Fazıl Kısakürek _ Babıali

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online