Necip Fazıl Kısakürek _ Batı tefekkÃ&fr

Necip Fazıl Kısakürek _ Batı tefekkÃ&fr

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Necip Fazıl Kısakürek Batı Tefekkürü ve Đ slam Tasavvufu BATI TEFEKKÜRÜ VE Đ SLÂM TASAVVUFU NEC Đ P FAZIL TAKD Đ M · Bu eser Đ deolocya Örgüsü’ne ba ğ lı olarak benim en ba ş a alınması gereken verimlerimden biri... · Eser 20 yıl kadar önce Ramazan ayında ve üç defada konferans ş eklinde verilmi ş ve üç gece teravihten sahur vaktine kadar sürmü ş tür. · Geçen seneye gelinceye dek teyplerden naklen kaleme alınarak tarafımdan titizlikle muhafaza edilen ve birdenbire kitaplık çapta ortaya çıkarılmasını bekleyen üstüne titredi ğ im eserimi, temiz ve hatasız baskı, emniyet ve itinası içinde nihayet kitapla ş tırıyorum. · "Batı Tefekkürü ve Đ slâm Tasavvufu” üç gecede dörder saatten oniki saat konu ş an adamın muazzam dâvayı temellendirmeye ve bir (sentez)e ba ğ lamaya çalı ş tı ğ ı en kesafetli bir deneme kabul edilmelidir. · Kısa ve kalın hatlariyle Batı, ince ve mahrem çizgileriyle de Do ğ u... · Bu eser, kendi zâtiyle ne olursa olsun, muhtaç bulundu ğ umuz tefekkür cehdine mihenk te ş kil etmesi bakımından kıymetlendirilse yeridir. · Türkiye’yi, Đ slâm âlemini ve bütün insanlı ğ ı kurtaracak sistemin örgüsü lif lif bu esere yerle ş tirilmeye çalı ş ılmı ş tır. · Aydan, dünya küresini (mikro-film)e alırcasına el attı ğ ımız bu tahlil içinde terkip cehdi, umulur ki, yeni Đ slâm gençli ğ inin ş iddetle muhtaç bulundu ğ u kültürde temel vazifesi görsün ve “b.d. Yayınları”nın ana eserlerinden biri olsun... Nisan 1982 N.F.K. Birinci Bölüm BATI TEFEKKÜRÜ Ş imdiye kadar yaptı ğ ım konu ş malar, muhtelif ana fikir aynalarından cemiyetin gösterdi ğ i kemal ve zeval tezahürlerinin kendi te ş hislerimiz zaviyesinden parça parça aksettirilmesiydi. Ama bu defaki öyle de ğ il... Bu defaki, dâvaların dâvası... Bu defaki, temelinden, topyek ő n meselemiz... En çetin ve belki yükü kaldırılmaz dâva.. Onun için, Yunus’un dedi ğ i gibi «zehirle pi ş mi ş a ş ı yemeye kim gelir?» diye ifadelendirebilece ğ imiz bu dâvaya, dünyalar arası büyük murakabe göziyle bakabiliriz. Belki sahura kadar 3 gece sürecek olan bir konu ş ma... Đş te sizi, sofranıza zehirle pi ş mi ş bir kazan a ş sundu ğ um takdimiyle, lezzetli iftarınızdan sonra, öyle bir acı iftara davet etmekteyim ki, fikir çilesini sevmeyenlerin dilini yakabilir ve yüzünü buru ş turabilir. Büyük muhasebe i ş i bu, kolay de ğ il... Dâvamız, Ferhad’ın delmeye çalı ş tı ğ ı da ğ dan çok daha engelli ve mukavemetli... Onun, e ğ lendirici üslûplardan, (espri)lerden, birtakım renkli sözlerden ziyade, insanı bo ğ acak kadar i ş kenceli bir tefekkür cehdine ihtiyacı var......
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 98

Necip Fazıl Kısakürek _ Batı tefekkÃ&fr

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online