Necip Fazıl Kısakürek _ Esselam

Necip Fazıl Kısakürek _ Esselam

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek – Esselam ESSELÂM «MUKADDES HAYATTAN LEVHALAR» Necip Fazıl Kısakürek Eserimi, kıyamete kadar gelecek mukaddesatçı Türk Gençli ğ ine ithaf ediyorum. N.F.K. TAKD Đ M Muhal farz... Dünyada mevcut ne kadar insan varsa inkâra sapsa... Hayvanlar, nebatlar, cematlar da dile gelse ve bunlar da aynı inkâr sesini bestelese... Fezanın dibi ölçülse ve dibinin dibindeki dipten ilerisinin de tasavvuru kabil olmayan hesabı verilse... Her madde ve her hâdise, vücut hikmetini, “niçin”ini, “nasıl”ını ve “neden”ini mutlak bir anlatı ş la anlatsa ve bütün bunlar inkârı gerçekle ş tirmek için olsa... Muhal farz dedim ya; aslında onun emriyle var olan yokluk, var olan varlık gibi dile ve harekete gelse de kendisiyle beraber varlık adına tek ş ey, tek ümit, tek vücud bırakmasa... Ölüme çare bulsalar, yıldızları bozuk para diye harcasalar, güne ş i idare lâmbası gibi kullansalar, mesafeleri dondurup yekpâre bir elmas halinde hâkimiyet tacına oturtsalar ve bu tacı benim ba ş ıma geçirseler... Dilim, hafızam, akrabam, vatanım, hatıram, hiçbir ş eyim kalmasa... Benim, evet bizzat benim ayaklarımdan saçlarıma kadar her zerrem kendi aleyhime dönse ve beni yalanlasa...
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ben bende kalacak olan tek ve son bir nokta halinde, sana Allahın ve senin Sevgiline iman eden ve O’nun senden getirdi ğ i her ölçüyü hak bilen biricik insan, vücut, kısım, parça, nokta, zerre olur ve böylece kalırım. Dedim ya, muhal farz, yoklu ğ u bulup da söyletseler ve ona “benden ba ş kası yok!” dedirtseler ben yine O’nun bildirdi ğ i “var” dan ve O’ndan yana kalırım. · O’nu böylece anlattıktan sonra ilk mesele: Bu eser bir «Mevlid» mi?... Hayır! Sadece O’na olan eritici a ş kımın ve gev ş emez ba ğ lılı ğ ımın vecd destanı... Vecd, imanın iç ş arttı... · Mevlid resmî ibadet ş ekilleri arasına soku ş turulması bakımından bir «bid’at»tir ve bu yüzden, korkulu bir i ş ... Hattâ Süleyman Çelebi’nin Müslüman-Türk ruhuna derinden derine sinmi ş me ş hur «Mevlid»i için, Molla Fenârî Hazretlerinden menfî bir hüküm çıktı ğ ı rivayeti vardır. · Menfî hüküm, ancak «Mevlid»in resmî ibadet çerçevesi içinde yer almaya do ğ ru gitmesiyle ş ünülebilir ve o mutlak ve mukaddes çerçeve dı ş ında tefekkürî ve tahassüsî ibadete ba ğ kaldıkça ve hududunu gözettikçe makbulün makbulü olur. Benim yapmak istedi ğ im de bu.. · Sevgilinin, sevgiliden alıp getirdi ğ i ve her halis sevgi sahibince canını fedaya kadar ba ş e ğ ilmesi ş art, ulvî a ş k disiplini ş eriatten ba ş ka, benim ba ğ lı olabilece ğ im hiçbir ölçü hayal edilemez. Bu eserin de hem muhteva ve hem tatbikatında aynı ölçüyle ele ve nazara alınması gerekir.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern