Necip Fazıl Kısakürek _ İbrahim Ethem

Necip Fazıl Kısakürek _ İbrahim Ethem

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek – Đ brahim Ethem B Đ R Đ NC Đ PERDE (Siyah ve mücerred fon. .. Sol dip kö ş eden sa ğ ön ş eye do ğ ru, ha ş metli taht. .. Tahtın sa ğ ında bir gong. .. Büyüklü, küçüklü, ş amdanlar. .. Siyah fonun üs- tünde ve orta yerde, altun yaldızla i ş lenmi ş " Es-Sultan Đ bn-üs - Sultan Đ brahim bin Edhem " yazılı tu ğ ra. ..) (Tahtında, sol aya ğ ını sa ğ dizinin altına almı ş ve yarı ba ğ da ş kurmu ş biçimde, hafif ve gayet za- rif siyah sakallz genç Sultan Đ brahim Ethem. .. Elin- de incecik bir hezaren de ğ ne ğ i... önünde, yere, diz- leri üzerine çökmü ş , birinci ve ikinci dervi ş ler. .. Mumlar yanıyor.) Đ BRAH Đ M ETHEM - Neymi ş ş u dervi ş lik de- di ğ iniz? (Elindeki de ğ ne ğ i birinci dervi ş e uzatır)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Anlat bakalam! B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Anlatılır ş ey de ğ il, Sul- tanım! Đ BRAH Đ M ETHEM - Bu kadar anlatılır, an- ş ılır ş ey dururken, bula bula bu anlatılmaz, anla- ş ılmazı mı buldunuz? (De ğ ne ğ i ikinci dervi ş e uza- tır) Sen söyle! Đ K Đ NC Đ DERV ĐŞ - Ben de söyleyemem! Bu i ş lâfa sı ğ maz! Đ BRAH Đ M ETHEM - Ya: ! ! (Birinci Dervi ş e) Lâfa sı ğ mayan ş eyi yine sen çalı ş ğ dırmaya! B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Bizim i ş imiz Allah'ı zik- retmek, anmak. .. Đ BRAH Đ M ETHEM - Herkesin i ş i o de ğ il mi? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Dı ş tan öyle ama içten ba ş ka türlü. .. zikr, dudakla anmak de ğ il, gönülle anmaktır. Zikri kalbe indirmek lâzım. .. Đ BRAH Đ M ETHEM - Dudak, kalbde olanan gayrini mi söylermi ş ? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Hep öyle söyler! Kalb, duda ğ a hep yalanını söyletir. Đ BRAH Đ M ETHEM - (Dü ş ünceli) Demek hep yalanını söyletir? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Hep!. . Đ BRAH Đ M ETHEM - Sen ş imdi do ğ ruyu mu söylüyorsun? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Tam do ğ ruyu, söylüyo- rum? Đ BRAH Đ M ETHEM - Peki, zikir kalbe inince ne oluyor? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Kalb temizleniyor, ay- dınlanıyor, onda dünya ilgisi diye bir ş ey kalmı- yor. (Durak. .. ) Đ BRAH Đ M ETHEM - Sonra?. . B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Allah'da fâni olmanın; Hak'da yok olmanın ufku açılıyor.
Background image of page 2
Đ BRAH Đ M ETHEM - Ya dünya hayatı?. . B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Đş te asıl o hayatı silmek, yok etmek lâzım ya ! . . Đ BRAH Đ M ETHEM - Dinimiz dünyaya âhire- tin tarlası, demiyor mu?. . Efendimiz «Hiç ölmeye- cek gibi dünya, hemen ölecek gibi âhiret» buyur- muyor mu?. . Dünya diye bir vazifemiz yok mu?. . (Birinci Dervi ş cevap vermez. Uzun durak. ..) ( Đ brahim Ethem dalgın. . De ğ ne ğ ini ikinci der- vi ş e çevirir. ) Đ BRAH Đ M ETHEM - Sen söyle görelim . Đ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 36

Necip Fazıl Kısakürek _ İbrahim Ethem

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online