Necip Fazıl Kısakürek _ İbrahim Ethem

Necip Fazıl Kısakürek _ İbrahim Ethem

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek – Đ brahim Ethem B Đ R Đ NC Đ PERDE (Siyah ve mücerred fon... Sol dip kö ş eden sa ğ ön ş eye do ğ ru, ha ş metli taht... Tahtın sa ğ ında bir gong... Büyüklü, küçüklü, ş amdanlar... Siyah fonun üs- tünde ve orta yerde, altun yaldızla i ş lenmi ş " Es-Sultan Đ bn-üs - Sultan Đ brahim bin Edhem " yazılı tu ğ ra...) (Tahtında, sol aya ğ ını sa ğ dizinin altına almı ş ve yarı ba ğ da ş kurmu ş biçimde, hafif ve gayet za- rif siyah sakallz genç Sultan Đ brahim Ethem... Elin- de incecik bir hezaren de ğ ne ğ i... önünde, yere, diz- leri üzerine çökmü ş , birinci ve ikinci dervi ş ler... Mumlar yanıyor.) Đ BRAH Đ M ETHEM - Neymi ş ş u dervi ş lik de- di ğ iniz? (Elindeki de ğ ne ğ i birinci dervi ş e uzatır)
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Anlat bakalam! B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Anlatılır ş ey de ğ il, Sul- tanım! Đ BRAH Đ M ETHEM - Bu kadar anlatılır, an- ş ılır ş ey dururken, bula bula bu anlatılmaz, anla- ş ılmazı mı buldunuz? (De ğ ne ğ i ikinci dervi ş e uza- tır) Sen söyle! Đ K Đ NC Đ DERV ĐŞ - Ben de söyleyemem! Bu i ş lâfa sı ğ maz! Đ BRAH Đ M ETHEM - Ya: ! ! (Birinci Dervi ş e) Lâfa sı ğ mayan ş eyi yine sen çalı ş ğ dırmaya! B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Bizim i ş imiz Allah'ı zik- retmek, anmak... Đ BRAH Đ M ETHEM - Herkesin i ş i o de ğ il mi? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Dı ş tan öyle ama içten ba ş ka türlü... zikr, dudakla anmak de ğ il, gönülle anmaktır. Zikri kalbe indirmek lâzım... Đ BRAH Đ M ETHEM - Dudak, kalbde olanan gayrini mi söylermi ş ? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Hep öyle söyler! Kalb, duda ğ a hep yalanını söyletir. Đ BRAH Đ M ETHEM - (Dü ş ünceli) Demek hep yalanını söyletir? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Hep!.. Đ BRAH Đ M ETHEM - Sen ş imdi do ğ ruyu mu söylüyorsun? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Tam do ğ ruyu, söylüyo- rum? Đ BRAH Đ M ETHEM - Peki, zikir kalbe inince ne oluyor? B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Kalb temizleniyor, ay- dınlanıyor, onda dünya ilgisi diye bir ş ey kalmı- yor. (Durak... ) Đ BRAH Đ M ETHEM - Sonra?.. B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Allah'da fâni olmanın; Hak'da yok olmanın ufku açılıyor.
Image of page 2
Đ BRAH Đ M ETHEM - Ya dünya hayatı?.. B Đ R Đ NC Đ DERV ĐŞ - Đş te asıl o hayatı silmek, yok etmek lâzım ya ! .. Đ BRAH Đ M ETHEM - Dinimiz dünyaya âhire- tin tarlası, demiyor mu?.. Efendimiz «Hiç ölmeye- cek gibi dünya, hemen ölecek gibi âhiret» buyur- muyor mu?.. Dünya diye bir vazifemiz yok mu?.. (Birinci Dervi ş cevap vermez. Uzun durak...) ( Đ brahim Ethem dalgın.. De ğ ne ğ ini ikinci der- vi ş e çevirir. ) Đ BRAH Đ M ETHEM - Sen söyle görelim . Đ K Đ NC Đ DERV ĐŞ - Bu emir, ibadetin dı ş yü- zünde kalanlara mahsus... Kalabalaklara göre... Đ ç yüze girenler için dünya diye bir ş ey kalmaz. Đ BRAH Đ M ETHEM - Ya herkes iç yüze girer- se ne olur? Dünya bombo ş mu kalır? Böyle mi ol- malı?..
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern