Necip Fazıl Kısakürek _ İhtilal

Necip Fazıl Kısakürek _ İhtilal

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Necip Fazıl Kısakürek - Đ htilal www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yükledi ğ im e-kitaplar A ş a ğ ıda Adı Geçen Kanuna Đ stinaden Görme Özürlüler Đ çin Hazırlanmı ş tır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De ğ ildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca ğ ından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada ş lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu ğ unda A ş a ğ ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Ş eyide Dü ş ünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Ş ekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Payla ş tıkça Ço ğ alır Ya ş ar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe ş itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenile ş mi ş veya yayımlanmı ş yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi ş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir ki ş i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e ğ itim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulu ş lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda ço ğ altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekle ş tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir ş ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı ş ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve ço ğ altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmi ş tir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı Bilgi Đş lem ve Otomasyon Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve A ş a ğ ıdaki Açıklamaları Silmeyin Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmı ş ve düzenlenmi ş tir. Tarayan Hasan Uslu elhasenu@gmail.com Necip Fazıl Kısakürek _ Đ htilal Đ HT Đ LÂL Necip Fazıl Kısakürek b.d. yayınları 17 - b. d Yayınları» Sahibi: Mehmed Kısakürek ' Her hakkı mahfuz ve «b. d. Yayınlarımın. Kapak kompozisyonu : Mehmed Kısakürek Adres : Alaykö ş kü Caddesi 2-4 Ca ğ alo ğ lu/ Đ st Dizgi-Baskı : Özkaya Matbaacılık Nisan 1976- G Đ R ĐŞ Yeryüzünde ihtilâl, insano ğ luyla beraber ba ş lar. Yirmibirinci Asra do ğ ru dünyaya sı ğ mayacak kadar üredi ğ i görülen insano ğ luna, en ba ş ta, do ğ rudan do ğ ruya ilk insan, babasız ve anasız Adem Peygamber, ilk tevhid ve hakikat vahidini temsil edici nirengi noktasıdır. Đ nsan- o ğ lunun, üreyi ş inde kendisinden hiza ve istikamet alaca ğ ı ilk müspet ve hak kutup. .....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 272

Necip Fazıl Kısakürek _ İhtilal

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online