{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Necip Fazıl Kısakürek _ O ve Ben

Necip Fazıl Kısakürek _ O ve Ben

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Necip Fazıl Kısakürek - O ve Ben www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yükledi ğ im e-kitaplar A ş a ğ ıda Adı Geçen Kanuna Đ stinaden Görme Özürlüler Đ çin Hazırlanmı ş tır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De ğ ildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca ğ ından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada ş lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu ğ unda A ş a ğ ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Ş eyide Dü ş ünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Ş ekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Payla ş tıkça Ço ğ alır Ya ş ar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe ş itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenile ş mi ş veya yayımlanmı ş yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi ş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir ki ş i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e ğ itim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulu ş lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda ço ğ altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekle ş tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir ş ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı ş ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve ço ğ altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmi ş tir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı Bilgi Đş lem ve Otomasyon Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve A ş a ğ ıdaki Açıklamaları Silmeyin Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmı ş ve düzenlenmi ş tir. Tarayan Hasan Uslu [email protected] Necip Fazıl Kısakürek _ O ve Ben O VE BEN Necip Fazıl KISAKÜREK b d yayınları BÜTÜN ESERLER Đ Cilt 6 HOCA ÖVEYS KÜTÜPHANES Đ O VE BEN / OTOB Đ YOGRAF Đ 14.Basım / Ş ubat 1999 b d yayınları Kurucusu Necip Fazıl Kısakürek Yayın sorumlusu Suat Ak Müessese müdürü Emrah kısakürek Her hakkı b.d. yayınlarına aittir. b d yayınları Ankara Caddesi Vilayet Han Nu 10 Kat 3 Ca ğ alo ğ lu istanbul 528 55 51 511 08 73 512 59 22 ISBN 975-8180-24-X TANIYINCAYA KADAR 1904 -1934 KONAK Çemberlita ş 'ta, Sultanahmet'e do ğ ru inen sokaklardan birinde, kocaman bir konakta do ğ mu ş um......
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 104

Necip Fazıl Kısakürek _ O ve Ben

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online