{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Necip Fazıl Kısakürek _ Rapor Cilt1

Necip Fazıl Kısakürek _ Rapor Cilt1

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek - Rapor Cilt1 www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yükledi ğ im e-kitaplar A ş a ğ ıda Adı Geçen Kanuna Đ stinaden Görme Özürlüler Đ çin Hazırlanmı ş tır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De ğ ildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca ğ ından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada ş lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu ğ unda A ş a ğ ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Ş eyide Dü ş ünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Ş ekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Payla ş tıkça Ço ğ alır Ya ş ar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe ş itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenile ş mi ş veya yayımlanmı ş yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi ş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir ki ş i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e ğ itim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulu ş lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
alfabesi ve benzeri 87matlarda ço ğ altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekle ş tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir ş ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı ş ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve ço ğ altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmi ş tir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı Bilgi Đş lem ve Otomasyon Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve A ş a ğ ıdaki Açıklamaları Silmeyin Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmı ş ve düzenlenmi ş tir. Tarayan Hasan Uslu [email protected] Necip Fazıl Kısakürek _ Rapor Cilt1 Çıkmayan Büyük Do ğ u'nun kapa ğ ı (bahsi sahife 14 - paragraf 3) Bu Kitap Kütüphanemize ba ğ ı ş lanmı ş tır. Rapor HOCA ÜVEYS KÜTÜPHANES Đ . yayınları 15 ALFABE SIRAS Đ YLE KADRO Fethi GemukluoRiu Hasan Seyithano ğ ta Đ brahim Eken Kadir Mıstrofclu M. Akif Đ nan Mehmet Soyak Mustafa Müftüogl" Mustafa Miyaso ğ la Mustaia Yaisan Necip Fani K.saküre-k Abdullah Saraçojta Abdurrahman Ş eref Lâç Ahsen Batur Ali Biraderofclu Ayhan Songar (Prof.) Bahri Zengin Bekir O ğ azba ş aran Cahit Zarifoiln Cemil Meriç Dnrali Yılmai Emin Bilgiç (Prof.) Erdem Bey and Ergim Nuri Pakdil O^man Turan (Prof.) Rasün Öidenörcn Recep Doksat (Prof:)" Re ş at Aksoy Sahahattin Zaim (Prof) Saffet Solak (Prof.) Sezai Karakoç .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 51

Necip Fazıl Kısakürek _ Rapor Cilt1

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online