Necip Fazıl Kısakürek _ Reis Bey ve Parmakasız

Necip Fazıl Kısakürek _ Reis Bey ve Parmakasız

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Necip Fazl Ksakrek - Reis Bey Ve Parmaksz Salih www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Ykledi im e-kitaplar A a da Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanm tr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek De ildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayaca ndan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkada lar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Oldu unda A a da Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide D nmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Payla tka o alr Ya ar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-e itli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenile mi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir ki i tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren e itim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulu lar tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda o altlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekle tirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac d nda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve o altm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmi tir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Ba kanl Ankara Bu kitaplar hazrlanrken verilen emeye harcanan zamana sayd duyarak Ltfen Yukardaki ve A a daki Aklamalar Silmeyin Not bu kitaplar Grme engelliler iin taranm ve dzenlenmi tir. Tarayan Hasan Uslu elhasenu@gmail.com Necip Fazl Ksakrek _ Reis Bey RE S BEY Necip Fazl KISAKREK RE S BEY P YES 11.Basm,Nisan 1999 b d yaynlar Ankara Caddesi Vilayet Han Nu 10 Kat 3 Ca alo lu istanbul 528 55 51 51108 73 512 59 22 ISBN 975 8180 11 8 . RE S BEY Mutlak man halinde (tez)lern (tez)ine sahip olan biz, tiyatrodan stn ve dokunakl let kabul edebilir miyiz? Edemeyiz ama i te -hamdolsun- o mutlak iman yznden bugnk Trk (!) Tiyatrosu bize kaplarn kapatm bulunuyor; biz de ona, yerle g birbirine katacak olan tiyatromuzla kar lk veremiyoruz. Dedik ya, stikbli ve bu arada istikblin aktrn bekliyoruz......
View Full Document

Page1 / 91

Necip Fazıl Kısakürek _ Reis Bey ve Parmakasız

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online