Necip Fazıl Kısakürek _ Son Devrin Din MazlumlarÄ&plus

Necip Fazıl Kısakürek _ Son Devrin Din MazlumlarÄ&plus

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Necip Fazıl Kısakürek - Son Devrin Din Mazlumları TAKD Đ M Bu eser, «Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar» dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. Đ mân ve ideal u ğ runda umumî mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususî plânda gösterilmesi... Bu yakın tarih ve hususî plân, Đ tti-had ve Terakki ile ba ş layıp Cumhuriyetle yerle ş ti ğ ini gördü ğ ümüz Đ slâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zalim kılıcıyla dü ş ürülen masum ba ş ların hikâyelerini anlatır. Bu hikâyeleri, zaman ve mekân ş artlarına göre mümkün olabildi ğ i kadar ifadelendirme ve mânalandırma yolunda elimizden geleni yaptık; ve sebep ve netice hükmünü, son zamanlarda inki ş afına ş ahid oldu ğ umuz Đ slâm dâvasının dost ve dü ş man kutubları tanımak gibi bir borcu yerine getirmeleri kaydiyle okuyucunun takdirine bıraktık. Allahtan, mazlumlu ğ umuza nihayet verecek sabahın nurlu ş afa ğ ını diliyoruz. N. F. K. BÜYÜK DO Ğ U ideolocyasını bilenlerce en derin ve mahrem sebepleriyle malûm oldu ğ u gibi, e ğ er din ba ğ larının ruhunu kaybetti ğ i devir Kanunî ve Tanzimat arası ise kasıtla çözülmeye ba ş landı ğ ı devir de Tanzimat ve Me ş rutiyet arasıdır. Tanzimat devri, Batı'nın maymunvâri kopyası hareketi oldu ğ una ve hiçbir zaman dünyalar arası mahsup sırrını ke ş fettirici bir nefs ve tarih murakabesine yol açmadı ğ ına göre, her ş ey, vicdanlarda öldürücü bir Îslâm ş üphesiyle ba ş lamı ş ken do ğ rudan do ğ ruya Đ slâmiyet’e kar ş ı ve aykırı görünmemi ş , her ân küfür dünyasına ivaz verici ahmak bir «idare-i maslahatçılıkla, hem imân, hem de inkâr cephesinin yarım, hattâ çeyrek adamları elinde it-tihad ve Terakki Komitesine kadar gelmi ş tir. Bu bakımdan, ister Kanunî sonrası, ister Tanzimat devrinde, Đ slâmiyet, feci bir idraksizlik yüzünden mânâda zulüm görür ve e ş ya ve hâdiselere tahakküm kudretinden dü ş erken, sözde kaim bulundu ğ u ve henüz resmen aleyhine dönülmemi ş oldu ğ u için, din adamları kadrosuna herhangi bir zulüm eli uzanamamı ş tır. Yâni Me ş rutiyete kadar din adamları kadrosunda mazlumlar aranamaz. Me ş rutiyetle Cumhuriyet arası 15 yıllık süre, kabukta Đ slâmiyet yaftasına ve «Kanun-u Esasi» de «devletin resmî dini “ Đ slâm’dır” kaydına ra ğ men artık Đ slâmiyet’in kâh resmî, kâh yarı resmî ve kâh hususî ellerde çürütülmeye ve i ş te resmî, yarı resmî ve hususî plânlarda böyle bir kast güdülmeye ba ş landı ğ ını gösterir....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 109

Necip Fazıl Kısakürek _ Son Devrin Din MazlumlarÄ&plus

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online