{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Necip Fazıl Kısakürek _ Son Devrin Din MazlumlarÄ&plus

Necip Fazıl Kısakürek _ Son Devrin Din MazlumlarÄ&plus

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek - Son Devrin Din Mazlumları TAKD Đ M Bu eser, «Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar» dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. Đ mân ve ideal u ğ runda umumî mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususî plânda gösterilmesi... Bu yakın tarih ve hususî plân, Đ tti-had ve Terakki ile ba ş layıp Cumhuriyetle yerle ş ti ğ ini gördü ğ ümüz Đ slâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zalim kılıcıyla dü ş ürülen masum ba ş ların hikâyelerini anlatır. Bu hikâyeleri, zaman ve mekân ş artlarına göre mümkün olabildi ğ i kadar ifadelendirme ve mânalandırma yolunda elimizden geleni yaptık; ve sebep ve netice hükmünü, son zamanlarda inki ş afına ş ahid oldu ğ umuz Đ slâm dâvasının dost ve dü ş man kutubları tanımak gibi bir borcu yerine getirmeleri kaydiyle okuyucunun takdirine bıraktık. Allahtan, mazlumlu ğ umuza nihayet verecek sabahın nurlu ş afa ğ ını diliyoruz. N. F. K. BÜYÜK DO Ğ U ideolocyasını bilenlerce en derin ve mahrem sebepleriyle malûm oldu ğ u gibi, e ğ er din ba ğ larının ruhunu kaybetti ğ i devir Kanunî ve Tanzimat arası ise kasıtla çözülmeye ba ş landı ğ ı devir de Tanzimat ve Me ş rutiyet arasıdır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tanzimat devri, Batı'nın maymunvâri kopyası hareketi oldu ğ una ve hiçbir zaman dünyalar arası mahsup sırrını ke ş fettirici bir nefs ve tarih murakabesine yol açmadı ğ ına göre, her ş ey, vicdanlarda öldürücü bir Îslâm ş üphesiyle ba ş lamı ş ken do ğ rudan do ğ ruya Đ slâmiyet’e kar ş ı ve aykırı görünmemi ş , her ân küfür dünyasına ivaz verici ahmak bir «idare-i maslahatçılıkla, hem imân, hem de inkâr cephesinin yarım, hattâ çeyrek adamları elinde it-tihad ve Terakki Komitesine kadar gelmi ş tir. Bu bakımdan, ister Kanunî sonrası, ister Tanzimat devrinde, Đ slâmiyet, feci bir idraksizlik yüzünden mânâda zulüm görür ve e ş ya ve hâdiselere tahakküm kudretinden dü ş erken, sözde kaim bulundu ğ u ve henüz resmen aleyhine dönülmemi ş oldu ğ u için, din adamları kadrosuna herhangi bir zulüm eli uzanamamı ş tır. Yâni Me ş rutiyete kadar din adamları kadrosunda mazlumlar aranamaz. Me ş rutiyetle Cumhuriyet arası 15 yıllık süre, kabukta Đ slâmiyet yaftasına ve «Kanun-u Esasi» de «devletin resmî dini “ Đ slâm’dır” kaydına ra ğ men artık Đ slâmiyet’in kâh resmî, kâh yarı resmî ve kâh hususî ellerde çürütülmeye ve i ş te resmî, yarı resmî ve hususî plânlarda böyle bir kast güdülmeye ba ş landı ğ ını gösterir. Ziya Gökalp'ın Đ slâmiyet esası üzerine kurmak de ğ il de, Đ slâmiyetle yer de ğ i ş tirmekten ba ş ka gayesi olmayan posa milliyetçili ğ i, Enver ve Cemal Pa ş aların Birinci Dünya Sava ş ında ş apkaya do ğ ru yol açmak niyetiyle icat ettikleri Enveriye ve Cemâliye serpu ş ları, yine Enver Pa ş
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern