{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Necip Fazıl Kısakürek _ VatanHainiDegil-BuyukVatanDostuVahi

Necip Fazıl Kısakürek _ VatanHainiDegil-BuyukVatanDostuVahi

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Necip Fazıl Kısakürek Vatan Haini de ğ il, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahidüddin NEC Đ P FAZIL KISAKÜREK Vatan haini de ğ il, büyük vatan dostu, Sultan 6 ncı Mehmed Vahidüddin TAKD Đ M Bu eser, 6-7 yıl önce bir gazetede tefrika edildi, pe ş inden kitap halinde çıktı; ve ne gazetede, ne de kitap olarak yayınlanmasından herhangi bir takibe u ğ radı. Fakat bir müddet sonra nereden ve nasıl geldi ğ i belirsiz bir tepki neticesi, Vahidüddin'i temize çıkarmak Atatürk'e hakaret sayıldı, kitap toplatıldı ve mahkemeye iletildi. Mahkeme, müellifinin kendisini savunmaya bile lüzum görmedi ğ i, bu bakımdan hâkim huzurunda boy göstermeye ihtiyaç hissetmedi ğ i, dünya görü ş ümüze aykırı «bilirki ş i»lerin de bir a ğ ızdan suçsuz buldu ğ u bu eser
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
hakkında bedahet üslûbiyle beraet kararı verdi. Fakat hüküm Temyizce bozuldu ve tam da mahkûmiyetin e ş i ğ ine sürüldü ğ ümüz bir anda, Af Kanunu i ş i kurtardı. Ş imdi eseri tekrar ne ş rederken ş u üç ölçüye dayanıyoruz: 1 — Bir ş eyi övmek, onun zıddını yermek de ğ ildir. Gündüzü medhetmekle geceyi zemmetmi ş olmak manası alınamaz. En iptidaî ve sadece hissiyle hareket eden bir toplulukta bile, hukuk anlayı ş ı olarak böyle bir abese yer bulunamaz. 2 — E ğ er gündüzü medhedenin ruhunda geceye kar ş ı ayrıca ve gizli bir nefret varsa, bu nefret açı ğ a vurulmadıkça ve dı ş ından bir Đş arete kavu ş madıkça sadece kimsenin el uzatamayaca ğ ı bir vicdan meselesi olarak kalır ve hiçbir türlü suçlandırılamaz. 3 — Kaldı ki, eserde bu nokta da ele alınmı ş ve Vahidüddin ile Atatürk arasında bir muhasebe yapılmaya kadar gidilmi ş ve herhangi bir vehim tefsirine de imkân kalmaması için, hüküm, 226 nci sahîfede, yeni bir ilâve olarak verilmi ş tir. Bu bakımlardan eserimizi, hem belirtti ğ i tarihî dâvaya dayanak olmak, hem de memleketimizde kanuna riayet diye bir ş ey bulunup bulunmadı ğ ını göstermek gibi iki ba ş lı hizmet gayesiyle ve rahat gönülle ne ş rediyor ve her ş eyi Hakka ve hak duygusuna ısmarlıyoruz. N.F.K. Ş K Yirmi ya ş larında var, yoktum. Birkaç yıldır Beylerbeyinde oturuyorduk. Beylerbeyi ile Çengelköyü arasındaki iki yanı çınarlı Yalılar Boyu Caddesine bakınırdım. O zamanlar toprak, ş imdi asfalt bu yolun üstünde, ak ş amları, Havuzba ş ına kadar yürümek, oradan Çengelköyü istikametine sarkmak, iskeleyi geçip Kuleli'ye do ğ ru uzanmak en büyük zevkimdi. Çengelköyü iskelesinden hafif bir yoku ş la sahil yoluna çıkınca, sa ğ da, dik bir geçidin ula ş tırdı ğ ı sed üzerinde sık bir a ğ açlık ve ortasına dü ş en, saray ufa ğ ı, yayvan, beyaz, ah ş ap bir kö ş k... Vahidüddin Efendi kö ş kü...
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 96

Necip Fazıl Kısakürek _ VatanHainiDegil-BuyukVatanDostuVahi

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online