Biz Osmanlı'yız

Biz Osmanlı'yız - Yavuz Bahadrolu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahadıroğlu _ Biz Osmanlı'yız İÇİNDEKİLER Önsöz ___________________________12 Hey gidi günler hey!________________17 Osmanlı insanı kıble yürekliydi _______23 Vakıf insan, vakıf devlet ve vakıf kültürü_________28 Muhabbet geleneğini ihya hasreti______32 Osmanlı sofrası ve sofra âdabı________36 Osmanlı'da eğlence kültürü__________41 Osmanlı'yı Osmanlı yapan tarihî vasiyetler_______46 Ufuklu insan olmak________________50 01"Ahilik" ışığında yeni insan projesi________54 "Adam gibi adam" yetiştirmek___59 Bir Fatih nasıl yetişir?___________63 Mükemmel bir baba ve Fatihleşen bir evlât____66 Fatih'i yetiştiren çevre ________________69 Fatih'in hocaları _____________________74 Hedef ya da menzil ________________77 İnsan+Hedef+Gayret=Zafer ___________85 Kalıcı hedef belirleme ve Fatih örneği____89 Karada yüzen donanma_______________92 Rum efsaneleri ve Fatih'in amacı Bizans neden yıkıldı? _________95 "İyi yönetici"ye sahip olmanın yolu.______99 Avrupa Rönesans'ı, Fatih'in Bizans'ı fethiyle başlar____102 Yavuz'un küpesi____________________________ 105 BİZ OSMANLIYIZ_______109 Hedef sahibi insan olmak?___________113 Başarıya ulaşmada Mimar Sinan örneği____117 Şeyhülislâm Ebussuud Efendi _______120 İbret aynasında zaman_____________125 "İşte hak, işte salâhiyet!"____________129 İnebahtı yenilgisinden güncel dersler __133 Haram yiyen haramî olur ___________136 Molla Kaabız olayı_________________139 Osmanlı padişahları diktatör müydü? _143 "Eşitlik"kavramı ve padişahın yetkileri Osmanlı'da kuvvetler ayrılığıprensibi154 Osmanlı demokrasisi ______________158 "Adalet mülkün temelidir" ___________163 Osmanlı'da sivil otoriteyi tesis örneği ___166 İşçi hakları, grevler ve Osmanlı örneği___170 Ne idik, ne olduk, nereden nereye geldik?__174 Yürekler tutuşmadan denizler tutuşmaz___180 Beşikten mezara kadar "sanat"_________184 Osmanlı Devleti'nde iletişim __________188 Övünmeyi hak ediyor muyuz? _________195 Bir "günah"ın anatomisi______________200 Osmanlılar Alevileri ezdi mi?____203 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Osmanlı, Amerika'dan vergi alırdı, Çanakkale Zaferi'nin anlamı ____206 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!____216 Bu ülke bir zamanlar ezansızdı______________220 Amalimiz, efkârımız ikbâl-i vatandır, Serhaddimize kal'a bizim hâk-i bedendir, Osmanlılarız, ziynetimiz kanlı kefendir. .. Kavgada şehadetle bütün kâm alırız biz, Osmanlılarız, can veririz nâm alırız biz! -Namık Kemal- ÖNSÖZ MALAZGİRT'TE ALPARSLAN'IN üzerine yürüyen Bizans ordusunda bulunanların ortak adı "düşman"dı; Selçuklu ordusunun içinde yer alan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut vs. gibi etnik unsurların ortak adı ise "kardeş"ti. .. Kosova'da, Niğbolu'da, Varna'da, Preveze'de olanlar da hiç farklı değildi. "Kardeş'ler, "düşman'la
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 78

Biz Osmanlı'yız - Yavuz Bahadrolu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online