Boşlukta Yürüme

BoÅŸlukta...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadıroğlu _ Boşlukta Yürüme Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yazarımız bir köy çocuğu. Pazar (Rize) kazasına bağlı Hisarlı köyünde 1945 yılı başında dünyaya gel-di. Köy çocuğu, ama köye sırtını dönenlerden değil, kalbî ve ruhî bağlarını muhafaza edenlerden. Her se-ne mutlaka köyüne gider, çocukluk arkadaşlarıyla gö-rüşür, köylüleriyle dertleşir. İlk roman ve hikâye denemelerine ortaokul sırala-rında iken başlayan Bahadıroğlu, 1971'de bir İstan-bul gazetesine girdi. Muhabirlik, araştırma-incele-me,- röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Sanat hayatına tarihî macera romanlarıyla adım attı. Sunguroğlu adını taşıyan bu seride, Osmanlı Devletinin kuruluş devresinde büyük hizmetleri ge-çen akıncıların hayatı anlatılır. Ardından, aldığı tari-hî terbiye şuuru ve disiplini ile tahlile dayanan ro-manlar yazdı. Böylece, farkında olarak veya olmaya-rak, Türkiye'de bir cereyanın öncülüğünü yapıyor, tahlilî tarihî roman ekolünü kurmuş oluyordu. Bahadıroğlu, edebiyat dünyasının en çok okunan yazarlarından biridir. O, yazmayı "hizmet" telâkki etmiştir. Bir yazısında bu telâkkisini şöyle dile getirir: "Sanat, sanat için değil, inanç içindir. Sanatçı, in-sanları Ezelî ve Ebedî Sanatkâra yaklaştırabildiği öl-çüde başarılı sayılır. Sanatçının görevi, cemiyetin özünü aramak, köküne inmek, gerçekler üstü gerçeği bulmak ve sunmaktır. Maksat, Hakka ve hakikata hizmet; kalem, İlâhî takdire mazhar bir vasıta; eser, iyiyi, doğruyu, güzeli göstermesi şartıyla muhterem bir mirastır.'' Hayatını anlatması istendiğinde, umumiyetle dört kelimeden ibaret bir cevap verir: "Okudum, oku-dum, okudum, yazdım." Bugün yüz binler tarafından okunan otu2 romanın sahibidir. Çocuk kitaplarının sayısı ise irili-ufaklı yüzden fazladır. Ayrıca iki hikâye kitabı, bir piyesi, bir de fikrî eseri mevcuttur. Yurt içinde ve yurt dışın-da çeşitli konularda yüze yakın konferans vermiş, bir-kaç ödül almış, birkaç oyunu radyoda yayınlanmıştır. Çeşitli imzalarla yayınladığı makale, fıkra ve yorum-ların sayısı ise belirsizdir. Yazarın asıl ismi Niyazi Birinci'dir. Evli ve üç ço-cuk babasıdır. Başlıca Romanları: Buhara Yanıyor (1974), Elveda Buhara (1975), Ki-rim Kan Ağlıyor, Şehzade Selim, Şirpençe ve Mısır'a Doğru (1976), Yolbaşı (1977), Sel (1977), BoşluKta Yürümek, Köprübaşı (1979), Keşmekeş, Endülüs'e Veda (1981), Sultan IV. Murad (1982-2 cilt), Merha-ba Söğüt Hikâyeleri: Üçüncü Basamak (1977), Zirvedeki Ses (1981). Biyografiler: Osman Gazi (1983), Orhan Gazi (1983), I. Murad (1984), Yıldırım Bayezid (1984), Çelebi Mehmed Fikrî Eseri: Batı ve Biz (1977) (Veysel Akpınar imzasıyla) Birkaç söz Millet olarak zor günler yaşıyoruz. Dün ekilen şer to-humlar, maalesef meyveye durdu. Kalemin yerini silâh, mürekkebin yerini kan aldı. Okullar mezbaha oldu, mürekkebin yerini kan aldı....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 299

BoÅŸlukta...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online