Buhara Yanıyor - Yavuz BAHADIROLU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz BAHADIROĞLU Buhara Yanıyor KARANLIKTA BİR BASKIN Karakum çölünün eteklerine kadar uzanan orman derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bazen bir baykuş sesi, bazen bir ça- kal çığlığı sükûneti bozuyor, bazen de bir kurt uluması duyu- luyordu. Kış erken bastırmıştı. Zemin ince bir kar tabakasıyla kap- lı idi. Üstüne ay ışığı vurdukça yer yer parlıyor, gümüşî kıvrım- lar meydana geliyordu. Süvari yorgun görünüyordu. Atının yularını bırakmış, buz tutan ellerini gocuğunun içine sokmuştu. Ne yapsa yine de ısı- namıyordu. Steplerden esen soğuk rüzgâr yanaklarını kamçılıyor, sırtım ürpertiyordu. — Amma da soğuk, diye mırıldandı. Dişleri birbirine vur- du. — Bir sığınak bulmam gerek, yoksa bu hava sabaha kadar iliklerimi dondurur. Celaleddin'in sözünü dinlememekle hiç iyi etmedim. Karda kıyamette avlanmak vakti değil diye nice ısrar etmişti. Bu iş ciğerime işlemiş bir kere. Vazgeçmek elimde değil. Bunca savaşlarda bulundum, vücudumda mızrak değmemiş, kı- lıç kesmemiş bir parmak yer kalmadı. Ama yine de avcılık. .. Gökyüzüne baktı. Ayın bir yanı bulutla örtülnuiştü. Etra- fında yıldızlar, sanki raksediyordu. — Herşeye rağmen güzel bir gece, şu dondurucu soğuk da olmasa! Bilmem ki ısınmak için ne yapmalıyım? Atının yanıbaşında yürüyen av köpeğine baktı. - 9 _ — Sen de üşüyor musun yoksa Baydar? Hakkın var, hava çok soğuk; bereket, tüylerin var. Dua et ki, Allah seni tüylü yaratmış. Ya bizim gibi bir sürü paçavra sarınarak ısınmak zo- runda kalsan, halin ne olurdu?. .. Bu tazıyı iki yıl kadar evvel Kitayh bir çetenin hücumun- dan kurtardığı ihtiyar Türkmen hediye etmişti. Her avda yanında bulundururdu. Doğrusu çok işine yarı- yordu. Av sürmesine diyecek yoktu. En kıt zamanlarda bile bulur buluşturur; ya bir tavşan veya bir geyik, yahut da başka bir av hayvanını sahibinin önüne sürerdi. İyi şeyler alıştırmıştı ona. Bir insan kadar anlayışlı ve zeki
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
idi. Git dediği yere gider, yap dediği şeyi yapardı. Öyle terbiye etmişti. Yoruldun mu Baydar?. .. Tazı memnun olmadığını belirtmek için acı acı uludu : Yorulmuşsundur. Haklısın ama, o kadar uzun zaman oldu ki bu dağlara çıkalı. Üstelik arkadaşlarımızı da kaybettik. Kabahat onlarda; buluşma yerine gelmediler. Amma da sis çıkmıştı değil mi? İnsan bir adım ilerisini seçemiyordu. Belki buluşma yerimizi şaşırmışlardır, kimbilir? Köpek yine uludu. Bu uluma öncekine nazaran daha bir tuhaftı. Atlı, hayvanının huyunu çok iyi bilirdi. Bir tehlike sezmiş olacaktı. Ama bu soğuk gecede, bu orman içinde kim olabilirdi kendisinden başka? Kim cesaret edebilirdi? Atlı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 167

Buhara Yanıyor - Yavuz BAHADIROLU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online