{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cem Sultan - Yavuz Bahad rolu Cem Sultan B R NC BLM Vris-i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahad ro lu _ Cem Sultan ı ğ B R NC BÖLÜM İ İ İ «Vâris-i mülk-i Süleyman» hadeka-i sultani rüûsu's-salâtîn sahibü'l-izzii ve't-tem-kîn mahz- lûtfullahi'l- kirâm o lum Sultan Cem Allahu bekan yaz la.» ı ğ ı Fatih Sultan Mehmed Han Dumrul deresinin ak ta larla sessizce kucakla mas na, kucakla p her birinin aln na ş ş ı şı ı köpükten pak bir öpücük kondurmas na, ard ndan bir türkü tutturup yata na boylu ı ı ğı boyunca uzanmas na bakarken, a z na att koca lokmay çi nemeyi unuttu; yan ı ğ ı ığı ı ğ yap ldak bir dalg nl kla dereye göz tutup dururken yutkundu. Koca lokma ı ı ı kurutulmu bal k kat n n k lç yla birlikte g rtla n t kamas akl n ba na getirdi ş ı ığı ı ı ığı ı ğı ı ı ı ı ı şı ya, çaresizdi. Ne bütün bütün yutup kurtulabiliyor, ne gerisin geri ç kar p ı ı atabiliyordu. Belerip kan tutar gözlerini f ld rla t r p bir zaman h rlad . Bay ra ı ı ş ı ı ı ı ı b rakt at k sa sürecek hürriyetin tad n eksiksiz ç karmak ister gibi e inip ı ığı ı ı ı ı ı ş ki niyor, ni-cedir tepesinde dikilen koca kava n yar m gölgesi derenin orta yerini ş ğı ı tutuyor, dere hep ayn tasas z haliyle yata nda boylu boyunca yat p ak ta lara ı ı ğı ı ş köpüklü öpücükler konduruyordu. Sanki olandan bitenden habersizdi. Sanki gözlerini dalg nla t r p lokmas n o unutturmam , dalg nl nda çi nemeden o ı ş ı ı ı ı ış ı ığı ğ yutturmam t . Öyle bir dert açm t ki ba na, bo ulmas na çeyrek vard . Iss z dere ış ı ış ı şı ğ ı ı ı boyunda bu yüzden ölüme yatacakt da, kurtlara ku lara yem olmas bir yana, ı ş ı ta d haberi de kendisiyle bile öldürecekti. G rtla yand , solu u t kand , yüre i p t şı ığı ı ğı ı ğ ı ı ğ ı p t vurdu cans zca, heyecans zca. Debelene debelene dere k y s na ula t . uuru ı ı ı ı ı ı ş ı Ş dellenmi ba n suya f rlatt . G rtla n t kayan koca lokma ilk yuduma ş şı ı ı ı ı ğı ı ı direnirken, koca kava n dereye dü mü gölgesinden minik bir dereku u havalan p ğı ş ş ş ı suya indi. nmesiyle k y da debelenen acaip mahlûktan ürküp tekrar havalanmas ve İ ı ı ı koca kava n taze yapraklar na s nmas bir oldu. Yapraklar n aras ndan ürkek ğı ı ığı ı ı ı ürkek uzan p cikcik etti. Dereku unun son cikci-kinde lokma g rtlaktan bo al p demir ı ş ı ş ı gülle gibi mideye dü tü. Can ac s yla kan toplayan irile -mi gözler, bir de moraran ş ı ı ş ş surat kald geride. ı Adam a r a r do ruldu. Gölgesi ikindi güne inin mor halkalar nda koyula p koca ğı ğı ğ ş ı şı kava n gölgesine vurdu. ri k y ml n iki büklüm ederek h nçla dereye tükürdü. ğı İ ı ı ığı ı ı Bütün kabahati dereye gömdü: «Kör olas ca!» ı Tükürü ündeki kan bulan kl n fark edip ğ ı ığı ı kat la t . ı ş ı Dere bulan p kabarmad , co up sele vererek yata ndan ta mad . Alayc alayc ı ı ş ğı ş ı ı ı gülmedi de. Yata nda sere serpe akmay , akarken ak ta la1 ra vurup köpürmeyi,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 143

Cem Sultan - Yavuz Bahad rolu Cem Sultan B R NC BLM Vris-i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online