Dördüncü Murad

Dördünc&Atil...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadrolu _ Drdnc Murad Birinci blm "Bir sh-i li-sn iken, sh-i cihana kydlar, Gayretl gen arslan iken, jh-i cihana kydlar. Gaazi bahadr hn idi, li-neseb sultan idi, Nmiyle Osman Han idi, sh-i cihana kydlar.' ' Nev'i Delicesine yamur, delicesine rzgr. 1622 ylnn 20 Mays gecesi. Karanlk, slak, yapkan bir gece. Yedikule zindannn etrafnda lm sktu. Yedikule zindannn ta odalarndan birinde lmn t kendisi. Souk, yosunlu talarn stnde kas kat yatan Sultan. Sultan Gen Osman. Darda levent endaml nbetinin, sessizlii tokmaklayan asker admlar. Endie kaznm yzlerde korkunun param para ettii glgeler. Gzler yerde. Sanki arta kalan utan hissini birbirlerine fark ettirmekten korkuyorlar. Sanki bir kk merhamet krntsndan yekdierinin haberi olur diye dleri atlyor. Bata Kara Davut Paa. Yannda Kalenderolu, Cebeci-ba ve Suba Kethdas. Yedi kii daha. Silik yzl, karanlk bakl celltlar. Sultan Osman'n katilleri. "imdi ne olacak?" . . Kalenderolu'nun korkudan yamuklaan sesi yosunlu ta duvarlara arpp hurdaha dyor. Toparlanmaya alyorlar. "Ne mi?" Kara Davut Paann sesidir karlk veren. Yalpal ve bir ylan kadar souk. "Kendimize gelelim aalar. Gren de Gen Osman Han deil, biz ldk belleyecek." Bir mrlt:- "ok mu farkl sanki..." . "Biriniz birey mi syledi?" Korku ve skt. "yisi, ldnn bir delilini Valide Sultana gtrmek. Sadrazam olaraktan bu i benim iim. Kesiver kulayla burnunu Kalenderolu.'' "Aman Paa Hazretleri!" "Hayda bre! Ne oldu ana byle. Kesecikler kuan stmaya yetmemekteyse syleyiver. Merhametin mi deb-reti birden? Bilmez misin ki bu kalle, yenieri ocamz bamza geirmeye hazrlanrd. Bu me'um dncesini gerekletirebilmek iin hac bahanesiyle Anadolu'ya giderdi. Oralardan asker toplayp kkmze, kibrit suyu dkmeye gelmesini mi bekleyecektik yani? Bundan kelli Sultanmz Mustafa Handr, bilesin. Ferman onundur. Osman biare bir ldr. Kula kesilsin, burnu da." , Kalenderolu admlarn srye srye cesede yaklat. inde frtnalarn kaba dalgalar yuvarlanyor, cesaretine toslayp tuz-buz ediyordu. Sultan Osman birden kalkacak, btn heybetiyle karsna dikilecek veokkali tokadn yzne aklatacak gibi geliyordu ona, "Olur rriu canm! O sadece bir ldr!'' dedi ya, yreine yatmad bir trl. Admlar arlat, arlat. - "Ne o Kalenderolu? Yrein elvermiyorsa bu ii Ce-beciba'na smarlarm. Elbette kusurun evketl Sultanmza anlatlsa gerektir." Drdnc Murad-I 7 Gayretlendi. Yeni padiahn gzne girmek bununla olacaksa.... "Olmal.'' Hanerini ekip nne diz kt. Duvarlara sokuturulmu ralarn nda gzlerinin Hanerini ekip nne diz kt....
View Full Document

Page1 / 133

Dördünc&Atil...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online