Endülüse Veda

Endülüse Veda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz BAHADIROLU Endlse Veda Birinci Blm On beinci asrn sonlarna doru spanya... Fokur fokur kaynayan bir cad kazan... Birbiri ardna ken slm Devletlerinin enkaz stn- de glkle ayakta durmaya alan Grnata Devleti... htilaflarn, taht kavgalarnn zelzelesinde titrek, r- kek, bitkin... Navar-Aragon Kral Ferdinand ile Kastilya Kraliesi zabella'nn bitmez tkenmez kin deryasna batm, epe evre dmanlarla kuatlm... Kurtuba ehri yaknlarnda bir ky. Ky yolunda drt kiilik bir mfreze. Mfrezenin banda, gece kadar siyah bir Arap atna binmi, esmer, geni omuzlu, mert tavrl bir yiit. Gzlerinde mitle mitsizliin, savala barn, hznle sevincin ztlamas... Yolboyu grmeye alt yabani gllerin vahi koku- sundan eser yok. Aslnda gllerden eser yok. Hoyrat ayaklar altnda ezilmiler, birbirlerinin koynunda lmeye yatmlar. "phe yok ki buradan btn gzelliklere, iyi- liklere kapal atllar gemi. Bu yoldan mutlaka spanyol- ' lar gemi. Bunlar sadece insan eliyle vcuda gelmi me- ENDLS'E VEDA ? 7 deniyeti tahriple kalmyorlar. Sani-i Zlcelalin yaratt btn gzellikleri de mahvediyorlar." allarn arasnda ince bir feryat. Kara atn srtnda temkinli fakat hzl bir dn, ardndan fsltl bir emir: "Durun!" Atllardan derinden bir endie, ksack bir hayret: "Bir ey mi oldu Emir Mlik?" "Dinleyin." Bir feryat daha. ncekinden ince ve hazin. "Duydunuz mu?" "Ben duydum, ses bu allarn ardndan geiyor. Emir buyurursan bakalm." "Kendim bakarm." Atndan inip allarn arasna yrd. Klcnn kabza- sn yakalam, herhangi bir oyuna nnda mukabele et- mek zere hazrlanmt. Nicedir spanyollardan her trl kahpelii bekliyordu. Navar kral, onu l veya diri getire- ne kese kese altn verileceini tellal etmiti. Adamn hakk vard. Emir Mlik'in korkusundan uykular kayor, ha- yat zehir oluyordu. Ona gre btn Grnata Devleti bir yana, Emir Mlik bir yana. Yerine gre ordularn yapa- madn bir ka fedaisiyle yapyor, ortal birbirine kat- yordu. htiyatla sesin geldii tarafa yanat. Bir kprt grn- ce durdu. "Kimsiniz?" niltiden baka ses kmaynca dikkatle bakt. alla- rn gerisinde yal bir adam yatyordu. Ak sakal kan le- keleriyle benek benekti. Kafasnn orasndan burasndan szyordu. 8 ? ENDLS'E VEDA Tedbiri filan unutup atld. Yere diz kt, ihtiyarn ban kucana koydu. "Sana ne oldu byle ey ihtiyar? Tauna uramtan be- ter haldesin, kim seni bu hale koydu?" "Su," diye inledi adam. "Allah rzas iin su." Arkadalarna doru seslendi: "Su getirin." Hemen koturdular. htiyar, kana kana iti. Derin bir oh ekti, belli belirsiz glmsedi. Henz duyulur bir ses- le: "Taun" diye konutu kesik kesik, "spanyollar... Ferdi-"Taun" diye konutu kesik kesik, "spanyollar....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 167

Endülüse Veda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online