{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gemide Ä°syan - Yavuz BAHADIRO LU Gemide...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz BAHADIRO LU Gemide syan Ğ İ ÜN Ğ Gökyüzünde kara, kapkara bulutlar y lm t . ığı ış ı Ak am n alacas gittikçe koyula yordu. Nicedir ş ı ı şı rahvan ad m giden orta ya l adam at n tepikledi: ı ş ı ı ı "H zlanmah" diye söylendi, "ya mur bast rmadan ı ğ ı ula mal Çimpe Kalesine." ş ı Kale göründü ünde a rd . Bir k deryas n n ğ ş şı ı ışı ı ı içinde yüzüyordu, uzaktan görünü ü gökyüzündeki ş y ld zlar kadar endi. ı ı ş "Tuhaf!" diye gülümsedi. "Geldi imi haber al p ğ ı fener alay m düzenlediler? Amma da bol k var." ı ı ışı Kara bulutlara do ru bakt : ğ ı "Ya mur bast raca a benzer, biraz daha h zlan- ğ ı ğ ı mah." Sözünü bitirmeye kalmadan keskin bir im ek ş ş çakt . Gök, gürültülü biçimde gürledi ve ard ndan ı ı ap r ap r ya maya ba lad . ş ı ş ı ğ ş ı 6 SUNGURO LU Ğ "Akl ma gelen ba ma gelir" diye hay fland orta ı şı ı ı ya l adam, at n tepikledi: ş ı ı ı "Hadi aslan m ko ! Kaleye kuru varmaktan geç- ı ş tik, hiç de ilse ak am namaz n kaç rmayal m." ğ ş ı ı ı ı Zay f, uzun boyluydu. S rt nda kolsuz deri bir ce- ı ı ı ket, ba nda püsküllü bir takke vard . Ak bol saçlar şı ı ı ı takkesinden d ar ta m t . Ya mur damlalar köse ış ı ş ış ı ğ ı sakal ndan gö süne ak yor, serinli iyle bütün vücu- ı ğ ı ğ dunu ürpertiyordu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yorgun olmasına yorgundu. Kemikleri yumuşak bir yatağın hasretiyle sızlıyor, fakat bunu kendi ken- dine dahi itiraf etmekten korkuyordu. "Az yol gelmedik, iki gündür at tepiklemedeyiz, benim yerimde kim olsa yorulur. Gerçi yaşlıyız yaşlı olmaya, lâkin işimiz bitik değil. Yiğit Sunguroğlu Beyimizle daha nice kavgalara girer, yiğit Orhan Gazimizin emirlerine daha nice intizar edip serhad- Iere çıkar, nice kâfir kellesi düşürürüz. Bir yol İbra- him Çan'ı bulup haberi verelim, sonrasına Allah Ke- rim." Kale kapısını doludizgin geçti. O kadar hızlı girdi ki, gelene geçene ruhsat sormakla vazifeli nöbetçi bile şaştı bu işe. Börkünü geri itip alnını kaşıyarak: "Kelle mi götürüyor, yoksa acelesi olan davetli- lerden biri midir?" diye söylendi. Sonra sesinin bütün kuvvetiyle arkasından bağır- dı: "Heey, yavaş olsana biraz, dursana!.." GEMİDE İSYAN 7 Orta yaşlı adam söylenerek atını durdurdu. "Ne var?" diye sordu nöbetçiye, "kendi kaleleri- mize rahatlıkla giremeyecek miyiz artık, ne iştir?" Nöbetçi koşaradım yaklaştı. Yine börkünü geri itip alnını kaşıyarak: "Bağışla" dedi, "düğün münasebetiyle hırlısı, hır- sızı kaleye üşüştü de Beyimiz bu tedbiri aldı. Kimin nesi olduğunu, niçin geldiğini söyle, gir şehre." "Önce sen söyle bakalım. Bu ne kargaşa, bu ne gürültü, bu ne fener alayları? Allah korusun, Çimpe halkı Bizans kefereleri gibi gece boyu eğlenip gün- düz akşama kadar uyuma alışkanlığına mı düştü?" "Allah korusun! Hiç öyle şey olur mu? Beyimizin kızı evleniyor; bu gürültü, kalabalık, bu fener alayla- rı o yüzden." Orta yaşlı adam bu cevaptan sonra iyice rahatla- mıştı, gülümsedi: "Ben de bir bozukluk oldu sanıp üzülürdüm. De-
Background image of page 2
mek, Bey kızının düğünü var?.."
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}