Kaçırılan Prenses

KaçırÄ&am...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz BAHADIROLU Karlan Prenses EMR "Merak grtlama dmlendi bre yiidim," di- ye yaknd Kse, "Allah'n seversen anlat u ii; anlat ki, brahim Can kardamla birlikte rahatlaya- lm; iimizin merak defolsun." Ad dillere destan aknc beyi Sungurolu, ge- minin kpetesine yaslanm, denizi seyre dalm- t. Yunus balklarnn kpkler arasnda oynama- lar ne kadar da hotu. Bazen batyor, bazen su y- zne kyor, birbirlerine srtnerek oynayorlard. Braksalar saatlerce bu manzaray seyredebilir- di. Fakat brakmyorlard ki, Kse Yusuf sorup du- ruyordu. brahim Can da merak iindeydi mutlaka. Susmas Sungurolu'na duyduu saygdan olacak- t. Cevap vermesi lzmd. Zaten ortada byk bir sr da yoktu. Osmanllarn Beyi Orhan Gazi'den bir mektupu gelmi, Orhan Gazi'nin mektubunu uzatmt. Mektubu okur okumaz "Yine yol grnd bize," 5 diye geirmiti iinden. lk i olarak Kse Yusuf'la, brahim'i bulmutu. Yllarca birlikte almlar, aknlara birlikte katlmlar, en olmayacak ileri birlikte yapmlard. Bu ii de birlikte yapacaklard. Aceleden ne yapacaklarn anlatmamt, ama artk anlatmalyd. Kse'nin merak kabardka kabar- yordu. Gzlerini denizden ald. Dirseklerini kpeteye dayayp dnd. lk karlat ey, Kse'nin ve b- rahim'in merak dolu gzleri oldu. Glmsedi: "Ne bu candalarm," diye konutu. "Merak k- pne batm gibisiniz. Sizi tanmasam gvenmedi- inizi dnrdm." "H," diye atld Kse, "Beyimize itimadmz sonsuzdur, velkin neyin nesi olduunu bilmedii- miz bir ie drt elle nasl sarlabiliriz? imdiye ka- dar bu kertede sustuunu grmlm yok. Ha- ber yaylr diye mi korkmaktasn? Eer yleyse bi- ze gvenmediin anlalr." Sungurolu bir el hareketiyle Kse'yi susturdu: "Baka Kse birader, bir aka edelim dedik, bir uval laf ydn nmze; yle yaklan bakalm, ne olsa bir Bizans teknesindeyiz, szlerimizin du- yulmasn istemeyiz." yice sokuldular, Sungurolu sesini alaltt: "Bizans mparatoru, Orhan Bey'imizin nesi olur bakalm?" 6 Kse ile ibrahim aknlkla baktlar. "Onu bilmeyecek ne var ki gzm," diye ko- nutu. "mparatorun kz Orhan Bey'imizin olu Halil Bey'in nikh altnda bulunduuna gre, ara- larnda sihriyet vardr." "yi bildin brahim. Sizin anlayacanz Halil Bey'imizin baldz karlmtr. Onu bulacaz." "Baldz m?" diye sordu Kse aknlkla. "Yani, imparatorun kk kz. Bizans'ta sara- yn bahesinde gezinirken karlm. Nereye gt- rld belli deilmi. mparatora bir mektup yaz- lp kznn hayatn dnyorsa verilecek talimata uymas istenmi." "Talimat verilmi mi peki?" "Henz bir ey yok. Yani, ben bilmiyorum. Or- han Bey'imiz de bilmiyor. Bilseydi yazard. Mektu-han Bey'imiz de bilmiyor....
View Full Document

Page1 / 71

KaçırÄ&am...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online