Kaçırılan Prenses

KaçırÄ&am...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz BAHADIROĞLU Kaçırılan Prenses EMİR "Merak gırtlağıma düğümlendi bre yiğidim," di- ye yakındı Köse, "Allah'ını seversen anlat şu işi; anlat ki, İbrahim Can kardaşımla birlikte rahatlaya- lım; içimizin merakı defolsun." Adı dillere destan akıncı beyi Sunguroğlu, ge- minin küpeştesine yaslanmış, denizi seyre dalmış- tı. Yunus balıklarının köpükler arasında oynaşma- ları ne kadar da hoştu. Bazen batıyor, bazen su yü- züne çıkıyor, birbirlerine sürtünerek oynaşıyorlardı. Bıraksalar saatlerce bu manzarayı seyredebilir- di. Fakat bırakmıyorlardı ki, Köse Yusuf sorup du- ruyordu. İbrahim Can da merak içindeydi mutlaka. Susması Sunguroğlu'na duyduğu saygıdan olacak- tı. Cevap vermesi lâzımdı. Zaten ortada büyük bir sır da yoktu. Osmanlıların Beyi Orhan Gazi'den bir mektupçu gelmiş, Orhan Gazi'nin mektubunu uzatmıştı. Mektubu okur okumaz "Yine yol göründü bize," 5 diye geçirmişti içinden. İlk iş olarak Köse Yusuf'la, İbrahim'i bulmuştu. Yıllarca birlikte çalışmışlar, akınlara birlikte katılmışlar, en olmayacak işleri birlikte yapmışlardı. Bu işi de birlikte yapacaklardı. Aceleden ne yapacaklarını anlatmamıştı, ama artık anlatmalıydı. Köse'nin merakı kabardıkça kabarı- yordu. Gözlerini denizden aldı. Dirseklerini küpeşteye dayayıp döndü. İlk karşılaştığı şey, Köse'nin ve İb- rahim'in merak dolu gözleri oldu. Gülümsedi: "Ne bu candaşlarım," diye konuştu. "Merak kü- püne batmış gibisiniz. Sizi tanımasam güvenmedi- ğinizi düşünürdüm." "Hâşâ," diye atıldı Köse, "Beyimize itimadımız sonsuzdur, velâkin neyin nesi olduğunu bilmediği- miz bir işe dört elle nasıl sarılabiliriz? Şimdiye ka- dar bu kertede sustuğunu görmüşlüğüm yok. Ha- ber yayılır diye mi korkmaktasın? Eğer öyleyse bi- ze güvenmediğin anlaşılır." Sunguroğlu bir el hareketiyle Köse'yi susturdu: "Baka Köse birader, bir şaka edelim dedik, bir çuval laf yığdın önümüze; şöyle yaklaşın bakalım, ne olsa bir Bizans teknesindeyiz, sözlerimizin du- yulmasını istemeyiz." İyice sokuldular, Sunguroğlu sesini alçalttı: "Bizans İmparatoru, Orhan Bey'imizin nesi olur bakalım?" 6 Köse ile ibrahim şaşkınlıkla bakıştılar. "Onu bilmeyecek ne var ki gözüm," diye ko- nuştu. "İmparatorun kızı Orhan Bey'imizin oğlu Halil Bey'in nikâhı altında bulunduğuna göre, ara- larında sihriyet vardır." "İyi bildin İbrahim. Sizin anlayacağınız Halil Bey'imizin baldızı kaçırılmıştır. Onu bulacağız." "Baldızı mı?" diye sordu Köse şaşkınlıkla. "Yani, imparatorun küçük kızı. Bizans'ta sara- yın bahçesinde gezinirken kaçırılmış. Nereye götü- rüldüğü belli değilmiş. İmparatora bir mektup yazı- lıp kızının hayatını düşünüyorsa verilecek talimata uyması istenmiş." "Talimat verilmiş mi peki?" "Henüz bir şey yok. Yani, ben bilmiyorum. Or- han Bey'imiz de bilmiyor. Bilseydi yazardı. Mektu-han Bey'imiz de bilmiyor....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 71

KaçırÄ&am...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online