Köprü Başı

Köprü...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz BAHADIRO LU Kpr Ba Birinci Blm Ruhunun derin ke meke inde homurdanarak vcu- duna yay lan rknty defetmek iin rp nd ka, etraf - n saran eci -bc mahlklar daha beter sald rganla- yorlar. Hele Davut A aya benzeyeni; ba ndaki ftr ap- kay evire evire ve durmadan s r tarak, "Mahvoldun," di- yor, "art k her eyinle birlikte mahvoldun!" Kimi dev bir bcek, kimi kocaman bir akrep, kimisi de rahmetli anas n n masallar ndan f rlam i kar nl bir ejderha. Tuhaf ki, herbiri insan suretinde. Kimisini bizzat grm , kimisini zaman zaman zmir'den Seyitky'e gelen gazetelerdeki foto raflar ndan tan yor. Sokulduka soku- luyorlar, Kerami'yi k st rd ka k st r yorlar ve mtemadi- yen de s r t yorlar: "Keh, keh, keh... keh, keh!" Korkuyla geriledike biri arkadan toslay p orta yere f rlat yor, ne istediklerini sorduka topyekn glyorlar. Korkun kahkahalar tenha orman n iinde yaygaraya d- n yor, u ultu halinde uzun sre yank lan yor. "B rak n," diyor iniltili, "yeter art k!" Birden yzler de i iyor, hepsi Davut A a olup k yor- lar; ama gvdeler ayn . Hl kimi akrep, kimi dev bir b- cek, kimi de eski masallardan km i kar nl ejderha. "Yeter!" diyor Kerami rkek rkek, "B rak!" Etraf n evrelemi eci -bc hayvan gvdeli btn Davut A alar bir a zdan konu uyorlar: "Yetmez!" Orman iinde yank lan yor sesler, atalla yor uzuyor, uzuyor. "Yeet-meeez-zzz!" "Ne istiyorsun benden?" Bir kahkaha, ard ndan yank lanan bir cevap: "U runa dv t n her eyi... heeer eee-yiii!" "Yooo, yoooo, haymr!" "Vereceksin... siii-iiiin!" Gerilemeye, kamaya alyor. "Yoo!" Davut Aalar hep etrafnda, yzlerce, binlerce Davut Aa; nasl arttn, ne zaman bu kadar oaldn bile- miyor. "Hayr... hayr... haymr!" "Vereceksin... vereceeek-siiin!" "Hayr!" lklara uyanan kars telala yataktan frlad. Zifiri karanl el yordamyla yara yara idare lambasn bulup yakt. Kerami hl eci-bc gvdeli Davut Aa kellele- riyle cedelleiyor; bir yandan kvranrken, bir yandan da kollarn rakkase gibi sallyordu. Kars stne eildi, 8 D KPRBAI drtt, uyandrd Kerami'yi. Gzlerini aar amaz kars- nn yumuak ehresiyle karlamak biraz rahatlatt onu. "Korkuntu" diye mrldand. Ter iinde kalmt. Az kupkuruydu. Gnlerce ta ta- m kadar yorgun hissediyordu kendini....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 190

Köprü...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online