{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Köprü Başı

Köprü...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz BAHADIRO LU Köprü Ba Ğ şı Birinci Bölüm Ruhunun derin ke meke inde homurdanarak vücu- ş ş duna yay lan ürküntüyü defetmek için ç rp nd kça, etraf - ı ı ı ı ı n saran eci -bücü mahlûklar daha beter sald rganla - ı ş ş ı şı yorlar. Hele Davut A aya benzeyeni; ba ndaki fötr ap- ğ şı ş kay evire çevire ve durmadan s r tarak, "Mahvoldun," di- ı ı ı yor, "art k her eyinle birlikte mahvoldun!" ı ş Kimi dev bir böcek, kimi kocaman bir akrep, kimisi de rahmetli anas n n masallar ndan f rlam i kar nl bir ı ı ı ı ış ş ş ı ı ejderha. Tuhaf ki, herbiri insan suretinde. Kimisini bizzat görmü , kimisini zaman zaman zmir'den Seyitköy'e gelen ş İ gazetelerdeki foto raflar ndan tan yor. Sokuldukça soku- ğ ı ı luyorlar, Kerami'yi k st rd kça k st r yorlar ve mütemadi- ı ı ı ı ı ı yen de s r t yorlar: "Keh, keh, keh... keh, keh!" ı ı ı Korkuyla geriledikçe biri arkadan toslay p orta yere ı f rlat yor, ne istediklerini sordukça topyekûn gülüyorlar. ı ı Korkunç kahkahalar tenha orman n içinde yaygaraya dö- ı üyor, u ultu halinde uzun süre yank lan yor. ş ğ ı ı "B rak n," diyor iniltili, "yeter art k!" ı ı ı Birden yüzler de i iyor, hepsi Davut A a olup ç k yor- ğ ş ğ ı ı lar; ama gövdeler ayn . Hâlâ kimi akrep, kimi dev bir bö- ı cek, kimi de eski masallardan ç km i kar nl ejderha. ı ış ş ş ı ı "Yeter!" diyor Kerami ürkek ürkek, "B rak!" ı Etraf n çevrelemi eci -bücü hayvan gövdeli bütün ı ı ş ş ş Davut A alar bir a zdan konu uyorlar: ğ ğı ş "Yetmez!" Orman içinde yank lan yor sesler, çatalla yor uzuyor, ı ı şı uzuyor. "Yeet-meeez-zzz!" "Ne istiyorsun benden?" Bir kahkaha, ard ndan yank lanan bir cevap: ı ı "U runa dövü ün her eyi... heeer eee-yiii!" ğ ş ğ ş ş "Yooo, yoooo, haymr!"
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
"Vereceksin... siii-iiiin!" Gerilemeye, kaçmaya çalışıyor. "Yoo!" Davut Ağalar hep etrafında, yüzlerce, binlerce Davut Ağa; nasıl arttığını, ne zaman bu kadar çoğaldığını bile- miyor. "Hayır... hayır... haymıır!" "Vereceksin... vereceeek-siiin!" "Hayıııııır!" Çığlıklara uyanan karısı telaşla yataktan fırladı. Zifiri karanlığı el yordamıyla yara yara idare lambasını bulup yaktı. Kerami hâlâ eciş-bücüş gövdeli Davut Ağa kellele- riyle cedelleşiyor; bir yandan kıvranırken, bir yandan da kollarını rakkase gibi sallıyordu. Karısı üstüne eğildi, 8 D KÖPRÜBAŞI dürttü, uyandırdı Kerami'yi. Gözlerini açar açmaz karısı- nın yumuşak çehresiyle karşılaşmak biraz rahatlattı onu. "Korkunçtu" diye mırıldandı. Ter içinde kalmıştı. Ağzı kupkuruydu. Günlerce taş ta- şımış kadar yorgun hissediyordu kendini. "Rüya mı?" diye sordu karısı. Göz kapaklarını indirip "evet" işareti yaptı: "Tıpkı gerçekten yaşamış gibiyim." "İnşaallah hayırdır." Elini alnında gezdiriyor, parmaklarının ucundan sev- gisini, şefkatini akıtıyordu kocasının alnına. Kerami bu eli avuçladı.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 190

Köprü...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online