Mısır'a Doğru

Mısır'a...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadrolu _ Msr'a Doru Birinci Blm Cins at hafiften kineyince atein nne km bini- cisi ban kaldrd. Aalarn arasna doru bakt. Bir gu- guk kuu vard ardan orada. Gzleri karlat gen adamla, ku utu. At yeniden kinedi. "Huysuzlanma aslanm, guguk kuundan kimseye za- rar gelmez." Yirmi be yalarnda uzun boylu, bir genti. Omuzlan cepkeninden taacak kadar geniti, pazular kabarmt. Gzleri kl elii sertlikte bakyor, bakarken kalarndan biri yaylanyordu. Hayvan einmeye balaynca, iinde bir tedirginlik duydu. Yerli yersiz rkmezdi bu hayvan, bir eyler hisset- mi olmalyd. "Kalkp bakmal" diye sylendi, zaten buralar tekin de- il. aldran Savanda bozulan smail ordusunun kaln- tlar apulculua balam diye duymutum." Kalkt: "evreye bir gz atmal. Korkulu rya grmekten uya- nk bulunmak evldr." Az nce tavan kzartm, karnn gzelce doyurmutu. Ate hl yanyordu. zerine toprak atp atei sndrd nce, sonra en ulu aacn altna gitti, bir kedi kadar evik hareketlerle tepeye trmand. Elini kalarnn stne si- per ederek yol boyu bakt. Bir terslik yoktu. Aalarn arasnda kavisler izerek bir urgan kvraklyla uzanan yol bombotu. Vah gzellik sere serpe ormana yaylmt. Uzakta bir tilki kouyor, nnde bir geyik can havliyle kayordu. Grnrde herey olmas gerektii gibiydi. Birka ay ncesi geldi adamn aklna. Osmanl ordusu ne ihtiamla gemiti buralardan. Gemi, aldran'a varm ve ah smail'i perian ederek dnmt. Zafer sevinci ayn tazelikte benliini sard. Yreini avulad. Ardndan buruk bir keder yayld yreinde, Malkoolu Ali Bey'i dnd. "Ah Beyim, ah!" dedi, i ekti. Malkoolu'nun ehit oluuna Yavuz Padiah nasl da zlm, "Sana kylr myd?" diyerek nasl da alamt. Koskoca Padiah, birden ocuklam, birlikte byd Malkoolu'na bir at yakmad kalmt. Sonra cesedin yanna gitmi, ehidi kucaklam, dakikalar boyu ylece kalmt. aldran Zaferinin, Malkoolu Ali Bey'e deip demediini dnmt ihtimal. Yavuz Padiah, imdilerde Amasya yolunda olmalyd. K orada geirecekti. Herhalde kafasnda yeni bir sefer vard. Yavuz Selim'in nderliinde yeni bir sefer demek, yeni bir zafer demekti. Her yeni zafer ise taze bir ufuktu. Taze ufuk: taze, geni ve derin. nk Yavuz Padiah, slm birliini gerekletirmeyi kafasna koymutu. He- men her sohbetinde bu vard. ou iirlerinin konusu bi- le buydu. Bir gn tm Mslmanlar omuz omuza vere- cek, hamd sancan birlikte tayp, birlikte, dnyanm teey br ucuna dikeceklerdi....
View Full Document

Page1 / 170

Mısır'a...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online