{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Osman Gazi - YAVUZ BAHADIROLU Osman Gazi indekiler 1 Kay...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YAVUZ BAHADIROĞLU _ Osman Gazi İçindekiler 1 Kayı Aşiretinin Anadolu'ya yerleşmesi ¦ 7 2 Osman Gazi-Şeyh Edebâli beraberliği ¦ 16 3 Tekfurların korkulu rüyası ¦ 25 4 Selçuklunun Ucbeyi ¦ 35 5 Bir islâm devleti doğuyor ¦ 48 6 Bursa'nın fethinden Kostantiniye'ye doğru I 7 Osman Gazi ve i'lâ-yı kelimetullah ¦ 68 8 Osmanlı hâlâ arşivlerde ¦ 73 9 Osmanlının şeceresi ¦ 77 Kaynaklar ¦ 84 1 Kayı Aşiretinin Anadolu'ya yerleşmesi Osmanlı Intparaıurluğunun kuruluşu, beser tarihinin en hayrete değer ve en büyük vakıalarından biridir. Grenard Bir atlı dolu dizgin Kayı Han Aşiretinin içine daldı. Ardında yumak yumak bir toz bulutu bırakarak doğru Er-tuğrul Beyin önüne gitti. Gırtlağına sığmayan yorgun soluğunu bir cümleye sığdırdı: "Tepenin ardındaki yazuda [düzlük] cenk var, Beyim!" Ertuğrul Gazinin bir tarafında Yahşi Hoca, bir tarafında kardeşi Dündar Bey vardı. Sohbet ede ede yürüyor, sanki uzun süren göçün tadını çıkarıyorlardı. Karşısında duran Gazi Abdurrahman'ın kavruk yüzü tozdan büs bütün kararmış, gözlerindeki zekânın şavkı büs bütün artmıştı. "Kimler olduğu belfi mi, Gazi Abdurrahman?" "Belli, Ertuğrul Beyim" dedi. Atından aşağı inip dizini yere vururken göğsünü de yumruklayarak aşiret beyini selâmladı: "Bir taraf 'Lu, lu, lu' şeklinde cenk nârâsı atarken, diğer taraf 'Allah, Allah' zikriyle cenk eder. Belli ki bir yanda Selçukîler, öbür yanda Mongollar var. Bunun tedbiri n'ol?'" Ertuğrul sağ elini havaya kaldırdı: "Göç dursun! Çadırlar kurulsun!" Çadırı kurulur kurulmaz aşiretin ileri gelenlerini topladı. Gazi Abdurrahman, Samsa Çavuş, Turgut Alp, Saltuk Alp, Akça Koca, Konur Alp, Yahşi Hoca diz dize bağdaş kurup oturdular. İlk söz Yahşi Hocaya verildiğinde, ak bulaşık sakalını çekiştire çekiştire söze başladı: "Bu cenk işidir, Ertuğrul Beyim, cenk işi cenk adamlarıyla konuşulur. İş ehline sorulmalı buyrulmuştur. Biz bu mevzuda ehil sayılmayız." Yahşi Hocanın mütalâasını böylece alan Ertuğrul Gazi, Akça Koca'ya döndü. "Koca yiğit, sen ne dersin?" "Beyim, evvelâ malûmatı bir tamam almalı değil miyiz? Gazi Rahman kardaşım cengi ne cihette görmüştür? Galip ile mağlûp belli midir?" Gazi Abdurrahman "Bellidir," diye cevap verdi. "Mongol kötü yüklenir. Çingiz takımı Selçuklunun soluğunu kesmiş görülür. Zafer Mongol hesabına yakın görülür." "Bu hesapça," diyerek tekrar söz aldı Akça Koca, "bizim dört yüz kılıç:an ibaret olduğumuzu da düşünürsek, mağlûp tarafa, yani Selçukluya kuvvet verirsek onlarla Mongol bizi dahi silip süpüreceğinden, ben, cengi görmemiş gibi yapıp yola devam edelim derim." "Ya senin reyin ne cihette, Saltuk Alp?" Saltuk Alp rahatsızlıkla kımıldadı. Omuzları sualin ağırlığı altında ezilmiş gibi çökmüştü.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}