{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sahipsiz Saltanat - Yavuz Bahad ro lu Sahipsiz Saltanat ı...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahad ro lu _ Sahipsiz Saltanat ı ğ 1. BÖLÜM KARTAL BURUNLU ADAM Bizans payitaht n n çok sokaklar gibi, Mesih Soka da Tan Meydan na ç kar, burada ı ı ı ğı ı ı Me e Caddesi ile sarma dola sona ererdi. ş ş ş Bu soka n di er sokaklardan fark her saat kalabal k olu uydu. Daha çok ak am ğı ğ ı ı ş ş saatlerinde, di er bütün sokak ve caddeler tenhala t ktan sonra c v l c v l kaynard . ğ ş ı ı ı ı ı ı Bunun sebebi vard tabii. Mesih Soka stanbul'un sefahat merkezi idi. Devlet ı ğı İ büyüklerinden tutun, eline bir kupal k arap paras geçiren bitirimlere kadar herkes ı ş ı kafay burada tütsülerdi. ı Tütsülenmi kafalar s k s k birbiriyle tosla rd . Ya kad n meselesinden veya ş ı ı şı ı ı mü terek bahisler yüzünden grup kavgalar olurdu. Bazen de mparator kinci ş ı İ İ Manuel Paleologos'un muhaf zlar Varenkler, meyhanelerden birine dalar, içip içip ı ı sarho olduktan sonra da meyhanenin alt n üstüne getirir, öyle giderlerdi. ş ı ı Varenklerin kumandan ndan ölesiye çekinen meyhane sahipleri böyle zamanlarda ı katiyen a zlar n aç p tek kelime etmezlerdi. ğı ı ı ı Mesih Soka içindeki meyhanelerin en gösteri lisi Pavlos'unki idi. Bu riyakâr ğı ş adam n önce Yahudi oldu u ve sonradan din de i tirip H ristiyanl a girdi i ı ğ ğ ş ı ığ ğ söylenirdi. eytana külah ters giydirecek kadar kurnazd ya, zaman zaman o da Ş ı ı meyhanesinin kabaday lar taraf ndan altüst edilmesini önleyemezdi. Gerçi ı ı mü terileri oldukça seçkin ki ilerdi. Arada bir yine bitirimler dü üyor, ya haraç alma ş ş ş bahanesiyle veya keyifleri öyle istedi inden arbede ç kar yorlard . ğ ı ı ı Bu adam için söylenenler o kadar çok ve birbirini tutmaz eylerdi ki, asl n n Yahudi ş ı ı olu unda bile ittifak yoktu. Baz lar , bir zamanlar Sultan Bayaz t ordusunda bile ş ı ı ı bulundu unu, hayli yükseldi ini ve fakat Ankara Sava nda maiyetiyle birlikte ğ ğ şı Timur taraf na geçerek kumanda etti i kolu bozdu unu, böylece Bayaz t'm Timur'a ı ğ ğ ı yenilmesinde rol oynad n iddia ederlerdi. ığı ı Söylenenlere inanmak gerekirse bir müddet Timur'a da hizmet etmi , sonra bir ş punduna getirip s v m , solu u Bizans'ta alm t . Tabiî bütün bunlar do rulayan ı ış ış ğ ış ı ı ğ yoktu. Kendisine nereli oldu u sorulsa: «Ben dünyal y m azizim, nazar mda bütün ğ ı ı ı insanlar birdir,» diyerek s r t rd . ı ı ı ı Hayli i man, fakat çevikti. K rm z bir yüzü vard . Gözleri kan çana içine konmu ş ş ı ı ı ı ğı ş iki misketten farks zd . Vaktiyle çok içki içti i için böyle k rm z gözlü oldu unu ı ı ğ ı ı ı ğ söylerdi. Meyhanesinin kap s önündeki iki dire in üstünde iki kâ t fener her gece yanard . ı ı ğ ğı ı Kendi icad olan bu fenerle s k s k övünür, mucit oldu unu iddia ederdi. ı ı ı ğ Diğer meyhanelerde böyle bir alâmet yoktu. Onun için müşteri kolaylıkla Pavlos'un meyhanesini bulurdu. Üstünde temiz bez örtüler bulunan masa-larıyla en lüks meyhanesini bulurdu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 155

Sahipsiz Saltanat - Yavuz Bahad ro lu Sahipsiz Saltanat ı...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online