Sahipsiz Saltanat - Yavuz Bahad ro lu _ Sahipsiz Saltanat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahad ro lu _ Sahipsiz Saltanat 1. BLM KARTAL BURUNLU ADAM Bizans payitaht n n ok sokaklar gibi, Mesih Soka da Tan Meydan na kar, burada Me e Caddesi ile sarma dola sona ererdi. Bu soka n di er sokaklardan fark her saat kalabal k olu uydu. Daha ok ak am saatlerinde, di er btn sokak ve caddeler tenhala t ktan sonra c v l c v l kaynard . Bunun sebebi vard tabii. Mesih Soka stanbul'un sefahat merkezi idi. Devlet byklerinden tutun, eline bir kupal k arap paras geiren bitirimlere kadar herkes kafay burada ttslerdi. Ttslenmi kafalar s k s k birbiriyle tosla rd . Ya kad n meselesinden veya m terek bahisler yznden grup kavgalar olurdu. Bazen de mparator kinci Manuel Paleologos'un muhaf zlar Varenkler, meyhanelerden birine dalar, iip iip sarho olduktan sonra da meyhanenin alt n stne getirir, yle giderlerdi. Varenklerin kumandan ndan lesiye ekinen meyhane sahipleri byle zamanlarda katiyen a zlar n a p tek kelime etmezlerdi. Mesih Soka iindeki meyhanelerin en gsteri lisi Pavlos'unki idi. Bu riyakr adam n nce Yahudi oldu u ve sonradan din de i tirip H ristiyanl a girdi i sylenirdi. eytana klah ters giydirecek kadar kurnazd ya, zaman zaman o da meyhanesinin kabaday lar taraf ndan altst edilmesini nleyemezdi. Geri m terileri olduka sekin ki ilerdi. Arada bir yine bitirimler d yor, ya hara alma bahanesiyle veya keyifleri yle istedi inden arbede kar yorlard . Bu adam iin sylenenler o kadar ok ve birbirini tutmaz eylerdi ki, asl n n Yahudi olu unda bile ittifak yoktu. Baz lar , bir zamanlar Sultan Bayaz t ordusunda bile bulundu unu, hayli ykseldi ini ve fakat Ankara Sava nda maiyetiyle birlikte Timur taraf na geerek kumanda etti i kolu bozdu unu, bylece Bayaz t'm Timur'a yenilmesinde rol oynad n iddia ederlerdi. Sylenenlere inanmak gerekirse bir mddet Timur'a da hizmet etmi , sonra bir punduna getirip s v m , solu u Bizans'ta alm t . Tabi btn bunlar do rulayan yoktu. Kendisine nereli oldu u sorulsa: Ben dnyal y m azizim, nazar mda btn insanlar birdir, diyerek s r t rd . Hayli i man, fakat evikti. K rm z bir yz vard . Gzleri kan ana iine konmu iki misketten farks zd . Vaktiyle ok iki iti i iin byle k rm z gzl oldu unu sylerdi. Meyhanesinin kap s nndeki iki dire in stnde iki k t fener her gece yanard . Kendi icad olan bu fenerle s k s k vnr, mucit oldu unu iddia ederdi. Dier meyhanelerde byle bir almet yoktu. Onun iin mteri kolaylkla Pavlos'un meyhanesini bulurdu. stnde temiz bez rtler bulunan masa-laryla en lks meyhanesini bulurdu....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 155

Sahipsiz Saltanat - Yavuz Bahad ro lu _ Sahipsiz Saltanat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online