Sunguroğlu Cilt1 Orhangazi Dönemi

SunguroÄŸlu Cilt1 Orhangazi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahadıroğlu - Sunguroğlu Cilt 1 Orhangazi Dönemi YAVUZ BAHADIROĞLU Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılı başında Pazar (Rize) kazasına bağlı Hisarlı köyünde dünyaya geldi. 1971 'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, Niyazi Birinci adıyla çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayınladı. Aynı dönemde bir günlük gazetede Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle iki köşe yazısı yazdı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroglu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadıroglu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikrî eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Halen ulusal Moral FM radyosunda günlük yorumlar yapıyor ve bir günlük gazetede köşe yazarlığını sürdürüyor. Yazar, evli ve üç çocuk babasıdır. YAVUZ BAHADIROĞLU’nun BAŞLICA ESERLERİ TARİHİ ROMANLARI ¦ Malazgirt'te Bir Cuma Sabahı ¦ Çakabey ¦ Selâhattin Eyyübî ¦ Buhara Yanıyor ¦ Elveda Buhara ¦ Merhaba Söğüt ¦ Cengâver "Turgut Alp "Sunguroglu/10 Cilt ¦ Binatlı ¦ Topal Kasırga ¦ Sahipsiz Saltanat • MaviYüdız "CemSultan/1-2 Cilt "Endülüs'e Veda ¦ Şehzade Selim ¦ Şirpençe ¦ Mısır'a Doğru "4. Murat/1-2 Cilt YAKIN TARİH ROMANLARI "Dağlı ¦ Barla'da Diriliş Zindanda Şahlanış ¦ Sel ¦ Köprübaşı Kırım Kan Ağlıyor ¦ Kirazlı Mescid Sokağı GÜNCEL ROMANLARI ¦Yolbaşı 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
¦ Boşlukta Yürümek ¦ Keşmekeş ¦Yürek Seferi FİKRİ ESERLERİ ¦ Hayaü Aşkla Yaşamak ¦ Eşim Çocuğum ve Ben ¦Yaşam Bir Avuç Gül Bir Tutam Diken • Gülü Arayan Adam ¦ Hayata Dilekçe BİYOGRAFİLER ¦ Canım Peygamberim ¦ Fatih Sultan Mehmed a Bediüzzaman Said Nursî BİRİNCİ BOLUM "Aferin Aykut, yine hedefi vurdun! Şimdi bir daha! Bacaklarını kuvvetle ger, gözlerini hedeften ayırmadan oku kirişe yerleştir, yarım çapraz dön. Hah şöyle. .. Yine vurdun işte!" Ak sakallı cengâver, yaşından umulmadık bir çeviklikle fırlayıp hedef tahtasını kaptı. Dikkatle inceledi. Tahtanın ortasındaki siyah noktaya, yanyana üç ok saplıydı. İçi sevinçle kabardı. Gülen gözleriyle delikanlıyı okşadı: "Aferin sana, yaman nişancı olmuşsun. İhtiyar Akça Dedenin yüzünü kara çıkarmadın. Dilerim Allah'tan, senin de yüzünü dâima ak etsin. Doğrusu iyi ok gezliyor-sun. Tıpkı yıllarca serhadlerde pişmiş yaman bir akıncı gibi!" Delikanlı, Akça Dedenin elini öptü: "Babam kadar olabildim mi, Akça Dede?" Ak sakallı ihtiyarın
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 128

SunguroÄŸlu Cilt1 Orhangazi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online