Sunguroğlu Cilt2 Bizans Saraylarında

SunguroÄŸlu Cilt2 Bizans...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz BAHADIROĞLU Sunguroğlu Bizans Saraylarında 1. Bölüm İmtisal-i câhidü fillâh, Oluptur niyyetim. Din-i İslâmm mücerred Gayretidir gayretim Fazl-ı Hakkı himmet-i Cünd-ü Ricâlüllah ile Ehl-i küfrü serteser Kahreylemektir niyyetim. AKÇA DEDE'NİN ÖLÜMÜ Güneş, tepelerin arkasından henüz başını çıkar- mıştı. Yeryüzüne yayılan tatlı bir ılıklık ve göz ka- maştırıcı bir ışık, 1355 yılının ilk günlerini selâmlı- yordu. Gün, çok sıcak geçeceğe benziyordu. Kuşlar şim- diden cıvıldaşmağa, neşeli bir güne hazırlanmağa başlamışlardı. Gece yağan yağmurun ıslattığı yerler, güneşi görür görmez kurumaya, buharlaşmaya baş- lamış, kuytu yerlerde bir sis tabakası meydana ge- tirmişti. İki tarafı ağaçlar ve yabani kır çiçekleri ile süslü «Söğüt» yollan, kıvrıla kıvrıla kâh dağ yamaç- larına tırmanıyor, kâh orman içlerine giriyor, âdeta meçhule doğru uzayıp gidiyordu. Kır atın üstündeki genç akıncı, sık sık başını kal- dırıyor, senelerdir uzak yaşadığı bu yerlerin bütün havasını içine çekmek ister gibi derin derin solu- yordu. Şahin isimli cins atı, bu yerleri tanımıştı gali- ba. Uzun uzun kişnedi. Atın yanıbaşmda kuyruğunu sallaya sallaya yürüyen kurt köpeği Duka, üç kere havladı. Genç adam atının yelesine birkaç küçücük darbe indirdi, köpeğine tatlı tatlı baktı. — Siz de mi bu toprakları özlediniz dostlarım? Cevap olarak köpekten bir hırıltı, attan da bir kişneme aldı sadece. — Ne yazık ki, hayvanların dili yok, diye mırıl- dandı. Yoksa kimbilir şu anda neler söylemek ister- lerdi. Manzarayı içine sindirmek istercesine dikkatle etrafına baktı. Derinden derine birkaç nefes daha aldı. — Bu yerler, diye mırıldandı. .. Bu, yıllarca evvel terkettiğim yerler. Sanki dünmüş gibi hâtıralar tap- taze. Daha on dokuzunda, içim allak bullak hislerle dolu olduğu halde, akıncı olmak için bu yollardan da- ha dün geçmişim gibi geliyor bana. Halbuki aradan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
koca beş yıl geçti. Harp meydanlannda, gaza alanla- rında, kale burçlarında ve zindanların rutubetli oda- larında geçen koca bir beş yıl. .. Hayatının bu beş yılı büyümüş, devleşmiş, haya- linin tamamını kaplamıştı. Taa ucunda ak sakallı Ak- ça Dede ile birlikte ok gezleyen bir genç görüyordu. Bu genç kendisinden başkası değildi. Hedefi iyice gez- lemiş, okunu salmıştı. «— Aferin Aykut, tam ortadan vurdun. ..» Akça Dede büyüttüğü, yetiştirdiği çocuğun ba- şarısından sarhoş gibiydi. Ellerini tutuyor, sırtını sı- vazlıyor, yanaklarını fiskeliyordu. BİZANS SARAYLARINDA a «— Keşke baban da sağ olup bu halini görseydi,» diye esefleniyordu. Ama sağ değildi Aykut'un babası. Yıllar önce İz-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 175

SunguroÄŸlu Cilt2 Bizans...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online