Sunguroğlu Cilt3 Foça Korsanlarına Karşı

Sunguroğlu Cilt3 Foça Korsanlarına Karşı

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahadıroğlu - Sunguroğlu Cilt 3 Foça Korsanlarına Karşı BİRİNCİ BOLUM Temmuz sıcağı bunaltıyordu. İzmit Koyu'nun tatlı kıvrımları arasında, balıkçı kayıkları kaygısızca duruyorlardı. Dalgacıkların üstüne yansıyan güneş ışınları altunî kıvrımlarla parlıyor, oradan küçük, beyaz badanalı evin terasında oturan iki adamın yüzlerine sıçrıyordu. Oturuş tarzlarından bile, mühim şeyler konuştukları anlaşılabilirdi. Daha iri cüsseli olanı, öne hafifçe abanmış, yanında hayli ufak tefek kalan arkadaşına adamakıllı sokulmuştu. Ufak-tefek olanı Orhan Gazi'nin habercibaşısı Saltuk Bey'di. Bursa'dan bugün gelmiş, sıcağı sıcağına Akıncı Beyi Sunguroğlu'nu bulmuştu. Orhan Gazi, çok sevdiği Sunguroğlu'na selâmlarıyla birlikte bazı emirler göndermişti. Foça korsanları tarafından iki yıl kadar önce kaçırılan oğlu Halil Bey'i kurtarma görevini, Sunguroğlu ve arkadaşlarına veriyordu. Saltuk: "Bak yiğidim," dedi. "Halil Bey iki yıl önce şu gördüğümüz İzmit Koyundan kaçırıldı. Biliyorsun İzmit Beyi idi. Böyle bir sıcak günde sandalla geziye çıkmıştı. Yanında muhafızları yoktu. Üstüne bir kadırga geldi. Ağ attılar. Sandalı ve kürekçileriyle birlikte kadırgaya çektiler. Korsanlar kürekçileri denize attı. Yalnız Halil Beyi yanlarına alıp götürdüler." "Bu kadarından haberdarım Saltuk! Bütün kurtarma teşebbüslerinin de akim kaldığını biliyorum. Orhan Gazi Bizans İmparatorunu çok sıkıştırmış, diyorlar." Saltuk gülümsedi, bir elini Sunguroğlu'nun dizine koydu. "Sıkıştırmış ki nasıl hem de!. . Koca imparatorsun, Foça üstünde de bazı haklar iddia ediyorsun. Çabuk oğlumu kurtar diye haberler gönderdi. İmparator korkağın biri, sen benden daha iyi tanırsın ya!" "Evet, vaktiyle Bozcaada'da sürgünken, kurtarmış ve bir ihtilalle imparator yapmıştık." "Son çare olarak Foça korsanlarına kırk bin altın teklif etti. Korsanlar daha fazla istediler. İmparator, ordularını peşine takıp Foça'ya yürüdü. Dedim ya, korkağın biri. Avuç içi kadar yeri alamadı. Tehditlerden ürktü. Ardına, baka baka döndü." Gözlerini ufka çevirdi: "Bütün bunlardan netice çıkmayınca, Orhan Gazi az daha Bizans'a saldırıyordu. Zor mani olundu. Ortaya senin ismin atıldı. Herkes sihirli değnek gibi ismine sarıldı. Şimdilik bir Osmanlı-Bizans savaşı iyi netice vermez. Bizans'ı çökerteceğiz, ama bunun için daha müsait şartların zuhurunu beklemek lâzım. İtidal sahibi devlet uluları böyle düşünürler. Esasen Orhan Gazi, memleket menfaatleri için oğlunu gözden çıkarabilir ya, bu mesele beyimizin ve beyliğimizin prestij meselesi oldu." Sunguroğlu arkadaşının omuzunu okşadı: "Fazla sözü aklımda tutamam Saltuk" dedi. "Söz etmekten iş becermek daha iyidir, derim. Netice olarak, benim Halil Beyi kurtarmam isteniyor değil mi?" "İyi bildin!" "İnşallah başaracağız. Ya da bu yolda ölürüz. Hemen Köse kardeşi bulmam lazım. Yol hazırlığına
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 92

Sunguroğlu Cilt3 Foça Korsanlarına Karşı

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online