Åžehzade Selim - Yavuz Bahad ro lu _ ehzade...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahad ro lu _ ehzade Selim B R NC BLM Fatih Sultan Mehmed taraf ndan 1461 y l A ustos'unda fet- hedilen Pontus Rum Krall , imdi ehzade Selim'in idaresinde bir Osmanl sanca ... Son Pontus Kral David Kommen'in ha metli saray , oktan beri ehzade Selim'in ikametgh , Trabzon'un idare merkezi ve adaletin sembol... Geceyar s n oktan gemi , Trabzon, Karadeniz'in kollar nda uyumakta; tatl gece melteminin ok ay c nefesi ile denizin ka- yalara arpt ka kard ses, bu derin uykunun ninni f s lt la- r ... Mehul derinliklere a atmak iin geceyar s sahile inen bal k- lar n ne eli l klar bazen kapal kap lar delerek ehzadenin kulaklar na arp yor. Ka lar alabildi ine at lm , pos b y klar sinirli bir intizam- s zl k iinde enesine do ru sarkm t . Sakal yoktu. Oval yz btn canl l ile meydanda idi. Kaim, etli dudaklar n n iki ya- n ndaki derin iki izgi, kafas n n iindeki endi eleri d a vuran en a k delillerdi. Ya kandilinin titrek ehzade Selim'in gzlerinden f k - ran alevli oklarla at nca soluyor, sanki korkudan titriyordu. Ortadan biraz uzun boylu, geni omuzlu, kartal burunlu Os- manl ehzadesi Selim, saray n harem k sm na hl gememi ti. EHZADE SEL M ? 9 Ne zamand r byk al ma odas n n hal lar n tekmeleyerek dola yordu. Arada bir elini tek kula na at p sinirli hareketlerle kulak yumu a n eki tiriyordu. Kafas ndaki tek d nce, Safev Sultan ah smail'le ilgili idi. Giderek az t yordu. Osmanl Sultan kinci Bayezid'in yumu ak ba l l n alabildi ine istismar ediyor, bir taraftan "Muhterem babam z" diye ba tan okya c mektuplarla Bayezid'i ok arken, bir taraftan da lke s n rlar n a arak bask nlar veriyordu. Os- manl Devletinin kervanlar n soyuyor; k zlar n , kad nlar n ka- r yordu. imdiye kadar ah smail'e, ehzade Selim, defalarca haber gndermi ti. Kendisine bir eki dzen vermesini, haddini bilmesini ve devletin banda kalmak istiyorsa, hudutlar ihlal etmemesini sylemiti. Fakat ah smail, ehzade Selim'e ehem- miyet vermiyordu. Bir mektubunda: "Devletin banda babanz dururken mdahale hakkn nereden alyorsunuz?" diye sor- mutu. "Bayezidi Veli, senin pederin olduu kadar bizim de pe- derimizdir. ahsna ziyadesiyle hrmetimiz, muhabbetimiz var- dr. Bu ilere karma. Tavsiye ederim, sancann idaresiyle megul ol; benim senle bir al veriim yoktur." Bu tehdit, Yavuz'un kann bana karmaya yetmi de art- mt bile. Yumruklarn skm, gzlerini iyice ksarak grle-...
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 180

Åžehzade Selim - Yavuz Bahad ro lu _ ehzade...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online