{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Åžehzade Selim - Yavuz Bahad rolu ehzade Selim B...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahad ro lu _ ehzade Selim ı ğ Ş B R NC BÖLÜM İ İ İ Fatih Sultan Mehmed taraf ndan 1461 y l A ustos'unda fet- ı ı ı ğ hedilen Pontus Rum Krall , imdi ehzade Selim'in idaresinde ığı ş Ş bir Osmanl sanca ... ı ğı Son Pontus Kral David Kommen'in ha metli saray , çoktan ı ş ı beri ehzade Selim'in ikametgâh , Trabzon'un idare merkezi ve Ş ı adaletin sembolü... Geceyar s n çoktan geçmi , Trabzon, Karadeniz'in kollar nda ı ı ı ş ı uyumakta; tatl gece melteminin ok ay c nefesi ile denizin ka- ı ş ı ı yalara çarpt kça ç kard ses, bu derin uykunun ninni f s lt la- ı ı ığı ı ı ı r ... ı Meçhul derinliklere a atmak için geceyar s sahile inen bal k- ğ ı ı ı ç lar n ne eli ç l klar bazen kapal kap lar delerek ehzadenin ı ı ş ığ ı ı ı ı ı ş kulaklar na çarp yor. ı ı Ka lar alabildi ine çat lm , pos b y klar sinirli bir intizam- ş ı ğ ı ış ı ı ı s zl k içinde çenesine do ru sarkm t . Sakal yoktu. Oval yüzü ı ı ğ ış ı ı bütün canl l ile meydanda idi. Kaim, etli dudaklar n n iki ya- ı ığı ı ı n ndaki derin iki çizgi, kafas n n içindeki endi eleri d a vuran ı ı ı ş ış en aç k delillerdi. ı Ya kandilinin titrek ehzade Selim'in gözlerinden f k - ğ ışığı Ş ış ı ran alevli oklarla çat nca soluyor, sanki korkudan titriyordu. ışı Ortadan biraz uzun boylu, geni omuzlu, kartal burunlu Os- ş manl ehzadesi Selim, saray n harem k sm na hâlâ geçmemi ti. ı ş ı ı ı ş EHZADE SEL M ? 9 Ş İ Ne zamand r büyük çal ma odas n n hal lar n tekmeleyerek ı ış ı ı ı ı ı dola yordu. Arada bir elini tek kula na at p sinirli hareketlerle şı ğı ı kulak yumu a n çeki tiriyordu. ş ğı ı ş Kafas ndaki tek dü ünce, Safevî Sultan ah smail'le ilgili idi. ı ş ı Ş İ Giderek az t yordu. Osmanl Sultan kinci Bayezid'in yumu ak ı ı ı ı İ ş ba l l n alabildi ine istismar ediyor, bir taraftan "Muhterem ş ı ığı ı ğ babam z" diye ba tan okya c mektuplarla Bayezid'i ok arken, ı ş şı ı ş bir taraftan da ülke s n rlar n a arak bask nlar veriyordu. Os- ı ı ı ı ş ı manl Devletinin kervanlar n soyuyor; k zlar n , kad nlar n ka- ı ı ı ı ı ı ı ı ı ç r yordu. imdiye kadar ah smail'e, ehzade Selim, defalarca ı ı Ş Ş İ Ş haber göndermi ti. Kendisine bir çeki düzen vermesini, haddini ş
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
bilmesini ve devletin başında kalmak istiyorsa, hudutları ihlal etmemesini söylemişti. Fakat Şah İsmail, Şehzade Selim'e ehem- miyet vermiyordu. Bir mektubunda: "Devletin başında babanız dururken müdahale hakkını nereden alıyorsunuz?" diye sor- muştu. "Bayezidi Veli, senin pederin olduğu kadar bizim de pe- derimizdir. Şahsına ziyadesiyle hürmetimiz, muhabbetimiz var- dır. Bu işlere karışma. Tavsiye ederim, sancağının idaresiyle meşgul ol; benim senle bir alış verişim yoktur." Bu tehdit, Yavuz'un kanını başına çıkarmaya yetmiş de art- mıştı bile. Yumruklarını sıkmış, gözlerini iyice kısarak gürle- mişti: "Senin de haddini bildirmezsem namerd olayım!" Birden durdu. Beyninde şimşekler çakıyordu. Sanki biri kula-
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern