Turgut Alp - Yavuz Bahadrolu _ Turgut Alp TAKDM Aknclarn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadrolu _ Turgut Alp TAKDM Aknclarn Osmanl mparatorluu iinde mmtaz bir yeri vardr. deta imparatorluun temel talandr. Yaz, k demeden srekli ekilde dman topraklarna aknlar yapan bu ate gibi yakc, civa gibi akc svariler, ayn zamanda gnmzn asker istihbaratna da ekirdek tekil etmilerdir. Turgut Alp, binlerin iinden sadece biri. Ama gerek bi-ri, Turguteli" diye anlan kasabann isim babas. Aslnda bu isim bir kasabay deil, bir imparatorluu hatrlatma-ldr. nk Osmanllar ad o ve onun gibilerin srtnda ykselmi, beylikten imparatorlua ulalmtr. Bugn Turgut Alp, Osmanl Devletinin ekirdeinin atlm oldu-u St'te, Osman Beyin ilk gmld yerin yanba-mda ebed hayatn srdrmektedir. Daha kimler yok o mezarlkta? Aykut Alp, Kara Mrsel, Samsa avu, Aka-koca ve kitapta sk sk adlan geen dier temel talan. "heda fkracak topra sksan, heda!" Bu mbarek topraklan okayas geliyor insann. Oka-mak ve yine Akif in diliyle: TURGUT ALP "Ey ehit olu ehit, isteme benden makber, Sana auunu am, duruyor Peygamber!" demeli. imdi onlar Peygamberin yce katnda alt yz ksur yl slama bayraktarlk eden bir devletin kurucular olarak mesrur ve mesut. Tarih romanclk, tarih iinde bir dal. Tarihi tarih yapan insanlardr. Yazan tarihiler, gergef gibi ileyen de romanclardr. Tarih yapcs grevini bitirir, her fani gibi dnyadan ger. Tarih yazcs aratrr, bulur, yazar. Tarih roman-cs bozmadan, apratrmadan gergefini iler. Bu gergef-te, yabani ipliklerin yeri yoktur. Uydurma, aslndan ap ayn renklerin yeri yoktur. Hele tarihi yapanlarn hayatla-rnn aksine, deta onlara hakaret saylabilecek temalarn hi mi hi yeri yoktur. Ama yazlmaktadr ite! Tarih de, tarih romancl da me'suliyetsiz kalemlerin elinde bozulmaktadr. Osmanl akncsna, Bizans saraylarnda seks lemleri yaptrlmakta, iret sofralarnda sabahlattrlmaktadr. Oysa aknc demek, gecesi gndz, din ve millet yolu-na adanm serdengeti demektir. Onun hayatnda beer arzular n plna gemek bir yana, sonuncu sralara bile girememitir. man, boum boum ttmektedir; gnl alev alev yanmaktadr. Tepeden trnaa vatan ak, ke-den bucaa millet sevgisi doludur. Ve bu kitap o byk akn, o yce sevginin kda d-klm solgun bir tezahrdr. Romanmz ayn zamanda u gerei de anlatmaktadr: Tarih zamann kalplan iinde donmamtr. Ayn vasat zuhur edince, ayn tarih yeniden yaanmaya balar. Bu hakikati ksaca, 'Tarih tekerrrdr" diye zetlerler....
View Full Document

Page1 / 238

Turgut Alp - Yavuz Bahadrolu _ Turgut Alp TAKDM Aknclarn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online