Uzaklar Yakındır

Uzaklar Yakındır...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadrolu _ Uzaklar Yakndr BRNC BLM ibn Said el-Marib Dile destan olmas yetmez gibi, bir de Halime Ha-tun'un azarna arplrd. Atn ormana srerken, avclardan biri seslendi: "Fazla uzaklama Gndz Beyim, hava yarldkta dn-me vaktidir." "Siz dnn, u orman bir daha yoklayp yetiirim" di-ye cevap verdi, "ok srmez." Obaya elleri bom bo dnmek istemiyordu. Geri bs btn bo deildi. Ufak bir ulluk vurmutu, ama kime yetecekti? Nfus kalabalkt. ergisinden misafir de eksik olmazd. Bir geyik filan ksa karsna. .. Bir hrt duydu. Dncelerini aralayp hem kulak kabartt, hem de etrafa gz gezdirmeye balad. Az ilerde allar oynuyordu. Ar ar attan indi. Okunu hazrlad. Diz kt. Bir gzn yumdu. Kprdayan all nianla-d. Avn rktp allardan kmasn salamak iin ba-rd: "Haydaa!" Bir kokarca frlad allarn arkasndan. Gndz Bey kokarcay tavan zannetti, oku brakt. Kokarca yuvarla-nrken bir tavan kt ayn allarn arkasndan. Gndz Bey yapt yanlla dalgnd. Acyan gzlerle kokarcaya bakyordu. Neden sonra tavan fark etti. Gz gze geldi-ler. Elini ar ar sadana att. Bir ok ald. Yine ar ar yaya yerletirdi oku. Kaldrd. Tam frlatmak zere iken, tavan srad. Ayn anda oku gnderdi Gndz Bey, fa-kat aldramad. "Hay Allah, vuramadm." Atma bindi, tavann zplaya zplaya kat yne sr-d. Karanlk bastrmadan tavan oklamak istiyordu. Tavan da tavand hani. Bunca yln avcsyd bu kadar irisini grmemiti. 8 UZAKLAR YAKINDIR Tam gzden kaybettiini dnrken, yine grd tav-an. Orman ilerine doru ilerliyordu. Gndz Bey atn tepikledi. Yetiip avlamalyd. Orman bitti. Tepesi alevli dalar yaknlat. Atn dur-durdu Gndz Bey, bekledi. Tavan kardn dn-d. Bir ullukla obaya dnecekti artk, Halime Hatun'un azarna bu defa da katlanacakt. Atn geri dndrmeye davrand. Davranmasyla arad-n bulmas bir oldu. Tavan, gzlerini zerine dikmiti. Koskoca Gndz Beyle alay eder gibi bakyordu. Gndz Bey bu sefer hazrlklyd. Oku gnderdi. Fakat ilk avn yapan delikanl heyecanna bulund iin midir, nedir, aldramad. Tavan tepeleri alevli dalara sard. Gndz Bey kendine kzd: "Th senin nianclna!" diye sylenip atn tepikledi. Bu tavan oklamadan dnmeyecekti. Atn delice srmeye balad. Bir tepecii dolannca tavan tekrar grd. Dizginleri dilerinin arasna kstrp yay gerdi; fakat oku frlatmasna kalmadan, tavan, ka-yalarn arkasna geip gzden kaybolmutu....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 285

Uzaklar Yakındır...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online