Yolbaşı - Yavuz Bahad ro lu _ Yolba ı...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahad ro lu _ Yolba ı ğ şı B R NC BÖLÜM İ İ İ stanbul... İ Y l n son ay buzlu nefeslerle soruyordu... ı ı ı Kamç gibi sert bir rüzgâr gecenin karanl k perdesini k rbaç- ı ı ı layarak Teknik Üniversitenin merkez binas nda helezonlan yor ı ı ve her nas lsa aç k unutulmu bir pencereden içeri f k r yordu. ı ı ş ış ı ı "Kapat n lan!" diye ba rd hal n n üstüne sere serpe oturan ı ğı ı ı ı esmer delikanl , "bu havada hangi ak ll pencereyi açt be, do- ı ı ı ı naca z." ğı Kimsenin k m ldamad n görünce, esneye esneye do ruldu: ı ı ığı ı ğ "Hergeleler" dedi aksi bir sesle, "tembelik içinize i lemi ." ş ş Gevrek gevrek güldüler. Delikanl n n salmaraktan pencere ı ı önüne gitmesini, bir an saçlar nda saklayan rüzgârla ürperme- ı sini, sonra kanad çarparak örtmesini zevklenerek seyrettiler. ı Delikanl i ini bitirince: ı ş "Hergeleler" diye söylendi. Pencerenin hemen dibindeki bir sandalyeye s k s k ya ba l ı ı ı ı ğ ı bulunan kendi ya lannda sar n delikanl n n surat na hafif bir ş ışı ı ı ı tokat vurdu: YOLBA I ? 7 Ş "Rahat n iyi mi çelebi? Viski ister miydin?" ı Delikanl n n a z da ba l oldu undan cevap veremedi. Yal- ı ı ğ ı ğ ı ğ n zca gözleriyle küfretti. ı "Ben de senin..." dedi esmer delikanl , "aynen." ı lgisini ba ka taraflara kayd rd . Odada geli igüzel bak nma- İ ş ı ı ş ı ya ba lad . ş ı Yerde geli igüzel at lm sigara izmaritlerine bozuldu. Gözü- ş ı ış ne çarpan birkaç bo konyak i esine k zd . Gördükleri gerçek ş ş ş ı ı bir peri anl n izleriydi. ş ığı "Z kk mland n z sigaralar tablalara bast rsamza inekler" ı ı ığı ı ı ı dedi ortaya, " u hale bak n, burdan ay ini daha temizdir." ş ı ı "Ama bizim ay c n rahat yerinde ne haber!" diye kar l k ı ığı ı şı ı verdi Ayd n, sandalyeye ba l delikanl y çenesiyle göstererek, ı ğ ı ı ı "baksana hiç ikâyet etmiyor." ş "Hadi be!" İki saat önce yakıtı biten kalorifer sönmüş, oda hızla soğuma- ya başlamıştı. Gençler arada bir kalkıp tepinerek ısınmaya çalı- şıyorlardı. Ama yetmiyordu. Duvarlar soğuk üflüyordu sanki. Yakacak bir şeyler bulmaları lâzımdı. Rektörün masasına gözleri takılınca, durakladı. Eskiydi, ama estetik bir görüntüsü vardı. Galiba antika bir şeydi. Kimbilir kaç lira ederdi? Ancak şu anda paraya değil, iliklerini ısıtacak şeyle- re ihtiyaçları vardı. Fikrini Timur'a açmak için bir istek duydu, ama halini görün- ce vazgeçti. "Timur hazretleri" diye geçirdi içinden. Gerçekten de krallar gibiydi: Rektörün koltuğuna gömülmüş, bacaklarını da masaya yığmıştı. Gözleri yarı kapalı olduğuna göre ya düşünüyor, ya da düşünür gibi yapıyordu. Elinde yarı boş bir konyak şişesi vardı. Arada bir dudaklarının uçukluğuna 8 ? YOLBAŞI değdirip ısınmak umuduyla emiyordu. Fakat nafile! Ne yaparsa yapsın ısmamıyordu. Alkol bile içinin buzullarını eritmektenyapsın ısmamıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 232

Yolbaşı - Yavuz Bahad ro lu _ Yolba ı...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online