Yolbaşı - Yavuz Bahad rolu...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahad ro lu _ Yolba ı ğ şı B R NC BÖLÜM İ İ İ stanbul... İ Y l n son ay buzlu nefeslerle soruyordu... ı ı ı Kamç gibi sert bir rüzgâr gecenin karanl k perdesini k rbaç- ı ı ı layarak Teknik Üniversitenin merkez binas nda helezonlan yor ı ı ve her nas lsa aç k unutulmu bir pencereden içeri f k r yordu. ı ı ş ış ı ı "Kapat n lan!" diye ba rd hal n n üstüne sere serpe oturan ı ğı ı ı ı esmer delikanl , "bu havada hangi ak ll pencereyi açt be, do- ı ı ı ı naca z." ğı Kimsenin k m ldamad n görünce, esneye esneye do ruldu: ı ı ığı ı ğ "Hergeleler" dedi aksi bir sesle, "tembelik içinize i lemi ." ş ş Gevrek gevrek güldüler. Delikanl n n salmaraktan pencere ı ı önüne gitmesini, bir an saçlar nda saklayan rüzgârla ürperme- ı sini, sonra kanad çarparak örtmesini zevklenerek seyrettiler. ı Delikanl i ini bitirince: ı ş "Hergeleler" diye söylendi. Pencerenin hemen dibindeki bir sandalyeye s k s k ya ba l ı ı ı ı ğ ı bulunan kendi ya lannda sar n delikanl n n surat na hafif bir ş ışı ı ı ı tokat vurdu: YOLBA I ? 7 Ş "Rahat n iyi mi çelebi? Viski ister miydin?" ı Delikanl n n a z da ba l oldu undan cevap veremedi. Yal- ı ı ğ ı ğ ı ğ n zca gözleriyle küfretti. ı "Ben de senin..." dedi esmer delikanl , "aynen." ı lgisini ba ka taraflara kayd rd . Odada geli igüzel bak nma- İ ş ı ı ş ı ya ba lad . ş ı Yerde geli igüzel at lm sigara izmaritlerine bozuldu. Gözü- ş ı ış ne çarpan birkaç bo konyak i esine k zd . Gördükleri gerçek ş ş ş ı ı bir peri anl n izleriydi. ş ığı "Z kk mland n z sigaralar tablalara bast rsamza inekler" ı ı ığı ı ı ı dedi ortaya, " u hale bak n, burdan ay ini daha temizdir." ş ı ı "Ama bizim ay c n rahat yerinde ne haber!" diye kar l k ı ığı ı şı ı verdi Ayd n, sandalyeye ba l delikanl y çenesiyle göstererek, ı ğ ı ı ı "baksana hiç ikâyet etmiyor." ş
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
"Hadi be!" İki saat önce yakıtı biten kalorifer sönmüş, oda hızla soğuma- ya başlamıştı. Gençler arada bir kalkıp tepinerek ısınmaya çalı- şıyorlardı. Ama yetmiyordu. Duvarlar soğuk üflüyordu sanki. Yakacak bir şeyler bulmaları lâzımdı. Rektörün masasına gözleri takılınca, durakladı. Eskiydi, ama estetik bir görüntüsü vardı. Galiba antika bir şeydi. Kimbilir kaç lira ederdi? Ancak şu anda paraya değil, iliklerini ısıtacak şeyle- re ihtiyaçları vardı. Fikrini Timur'a açmak için bir istek duydu, ama halini görün- ce vazgeçti. "Timur hazretleri" diye geçirdi içinden. Gerçekten de krallar gibiydi: Rektörün koltuğuna gömülmüş, bacaklarını da masaya yığmıştı. Gözleri yarı kapalı olduğuna göre ya düşünüyor, ya da düşünür gibi yapıyordu. Elinde yarı boş bir konyak şişesi vardı. Arada bir dudaklarının uçukluğuna 8 ? YOLBAŞI değdirip ısınmak umuduyla emiyordu. Fakat nafile! Ne yaparsa yapsın ısmamıyordu. Alkol bile içinin buzullarını eritmekten uzaktı.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern