Yürek Seferi - Yavuz Bahadıroğlu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yavuz Bahadıroğlu _ Yürek Seferi ÖNSÖZ YERİNE Hayat gerçek: Hayal ve rüya gerçek üstü. Masal ise gerçek dışı... Ya bilgisayarın gücü: Onu hangi kategoriye koymalı? Dünyamızda sanal dünyalar oluştu; kuklalar aramızda cirit atıyor. Tarih? Onu nereye oturtsanız olur; tarihi kategorize etmek doğru değil. Zaman diyeceksiniz? Zaman aslında bir sürekliliktir... Ceram'm dediği gibi, "Binlerce yıl tek bir gün gibidir." Zamanı dilimleyip param parça eden biziz... "Asır"mış, "yıl"mış, "ay"mış; "hafta", "gün", "saat", "dakika", "saniye", "salise" vesaire vesaire... Zamanı dilim dilim, param parça etmenin ne anlamı var? Zaman, sürekliliği olan bir olgudur. "Geçmiş" dediğimiz şeyler de, aslında bu sürekliliğin parçalarıdır. Yani "geçmiş" gerçekte geçmiş değildir. Gerçekte "geçmiş" in geçmiş olması için unutulması lâzım; hattâ unutulması bile yetmez, geleceği hiç etkilememiş olması gerekir... Oysa geçmişimiz, yani dünümüz, hem günümüzü etkiliyor, hem de geleceğimizi... Etkilemekle de kalmıyor, çoğu kez yönlendiriyor. Geleceği etkilemeyen geçmiş yoktur... O zaman geçmiş de yoktur: Geçmiş sandığımız, bugündür aslında, gelecek de öyle... Her şey, her zaman aynı zaman diliminde iç içe yaşanmakta, sadece olaylar ve kişiler karışmasın diye zaman; çağlara, yıllara, aylara filan bölünmektedir... Şahsen ben zamanı sürekli yaşamaktan yanayım. Biraz gerçek, biraz rüya; biraz hikâye, biraz hayal, biraz masal... Bazen tek tek, bazen hepsi birden... Yaşayabildiklerimi bizzat yaşarım.. İstediğim halde yaşayamadıklarım rüyama girer, ulaşamadıklarımı da hayal ederim... Diyeceksiniz ki, hayatı olduğu gibi yaşamaktan korkanlarla, istedikleri hayatı yaşama fırsatı bulamayanlar, kendilerine hayallerden, rüyalardan, masallardan yeni bir hayat kurup hayali hayat yaparlar. Tespitler haklı olabilir, haksız da olabilir: Fazla umurumda değil... Bana "insan" olarak "var" olmak yeter. İmza: Bu kitabı yazan adam Bir çocuk evde bilgisayarın tuşlarıyla oynuyor... Esmerden sarışın da kumral bir çocuk... Şişmancanm zayıfı, tombulun incesi... Sizin çocukluğunuz gibi. Önünde bir bilgisayar... Bilgisayar son sistem; çocuk da öyle. Çocuk bilgisayarı açıyor... Bir kaç tuş darbesiyle internete çıkıyor... Sonra birkaç tuş darbesi daha: Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ve dünyanın hemen her yerinde internet aracılığıyla tanıştığı, ama yüz yüze hiç gelmediği arkadaşları var... Çocuk o yaşta hepimizden çok insan tanıyor. Amerikalı arkadaşının internet şifresine bir soru giriyor: "Bil bakalım John, insan nedir?" John'dan hemen cevap geliyor: "İnsan düşünen hayvandır?" Çocuk soruyor: "Ya düşünmüyorsa?" Cevap: "O zaman düşünmeyen hayvan olur." "Saçmalama John'cuğum!" "Niye?" "Babam düşündüğü için aylardır içerde. Bizim buralarda düşünmek yasaktır!" John inanamıyor: "Amma abarttın! Aslında düşünmemeyi yasaklamalı.""Amma abarttın!...
View Full Document

This note was uploaded on 10/03/2011 for the course MATEMATIK 11 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Page1 / 96

Yürek Seferi - Yavuz Bahadıroğlu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online