{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

205f05-final-solutions - A5FA5FAEXA F iÒd a ÐÐ ×Ó ÐÙ...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A5FA5FAEXA F iÒd a ÐÐ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×Ó fØh e×Ý ×ØeÑ ×Ó feÕÙa Ø iÓÒ × : ÔÓ iÒ Ø× a x 1 + x 2 + x 3 = 1 x 1 + 2 x 3 = 2 x 1 + 2 x 2- x 3 = 3 Ó ÐÙ Ø iÓÒ : ÓÛ ÖedÙe : ÖÓÛ iÒd ia Ø iÓÒ ×a ÐÛ aÝ ×Öe fe ÖØÓ Øh eÖÓÛ ×Ó fØh eÔ ÖeÚ iÓÙ × ×ØeÔ e ÖeÛ ea ÖeÙ × iÒg Øh eaÙgÑ eÒ ØedÑ a ØÖ iÜÓ fÓÙ Ö×e 1 1 1 1 1 2 2 1 2- 1 3 ∼ 1 1 1 1- 1 1 1 1- 2 2 (1) (2)- (1) (3)- (1) ∼ 1 1 1 1 1- 1- 1- 1 3 (1)- (2) (3) + (2) ∼ 1 1 4 1- 4 1- 3 (1) + (3) (2)- (3)- (3) ∼ 1 8 1- 4 1- 3 (1)- (2) , ×Ó x 1 = 8 x 2 =- 4 aÒd x 3 =- 3 ×Ó ÐÚ e×Øh e×Ý ×ØeÑ a ×ÝÓÙaÒh ek b 2 x 1 + x 2- 8 x 3- 3 x 4 = 3 x 1- 2 x 2- 5 x 3- x 4 = 5 x 1- 8 x 2 + x 3 + 3 x 4 = A5FA5FAEXA Ó ÐÙ Ø iÓÒ : e ÖeÛ ed ea ÐÛ iØhÓÒ ÐÝ Øh eÓe ieÒ ØÑ a ØÖ iÜ : 2 1- 8- 3 3- 2- 5- 1 5- 8 1 3 ∼ 1- 10 17 9 2 1- 8- 3 3- 2- 5- 1 (3)- 2(1) (1) (2) ∼ 1- 10 17 9 21- 42- 21 28- 56- 28 (2)- 2(1) (3)- 3(1) ∼ 1- 10 17 9 1- 2- 1 (2) / 21 (3) / 28- (2) / 21 ∼ 1- 3- 1 1- 2- 1 (1) + 10(2) . h eÖaÒk i××Ó Øh ed iÑ eÒ × iÓÒÓ fØh eÒÙ ÐÐ×Ôae Øh eÒÙ ÐÐ×ÔaeÓ fØh i×Ñ a ØÖ iÜ i×Øh e×e ØÓ f×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×Ó fØh i××Ý ×ØeÑ i× 4- 2 = 2 h i×i×Øh e×Ôae N = Span 3 2 1 , 1 1 1 , Ó ÖØh e×e ØÓ fa ÐÐÚ eØÓ Ö× x 1 x 2 x 3 x 4 Û h e Öe x 1 = 3 x 3 + x 4 aÒd x 2 = 2 x 3 + x 4 F iÒd Øh ed e Øe ÖÑ iÒaÒ Ø×Ó fØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgÑ a ØÖ ie× ÔÓ iÒ Ø× a 2- 1 2 3 5 4 Ó ÐÙ Ø iÓÒ : 4 b 2 1 1 3 1 1 1 2 . Ó ÐÙ Ø iÓÒ : h eaÒ ×Û e Ö i×5Ò Øh i×ÓÒ eh ea Øedab iØA ÒÝ 2 n × 2 n Ñ a ØÖ iÜÓ f b ÐÓk fÓ ÖÑ Øha Ø i×Ñ ad eÙÔÓ f bracketleftbigg A B C D bracketrightbigg Û h e Öe A, B, C, aÒd D a Öe n × n Ñ a ØÖ ie×Û iÐÐ×a Ø i× fÝ det parenleftbiggbracketleftbigg A B C D bracketrightbiggparenrightbigg = det ( A ) det ( D )- det ( B ) det ( C ) , aÒd Øha Ø i×hÓÛÓÑ ÔÙ Øed Øh ed e Øe ÖÑ iÒaÒ ØB Ù ØÝÓÙÛ iÐÐÒd Øh e×aÑ eØh iÒg eÜÔaÒd iÒga ÐÓÒga ÖÓÛ A5FA5FAEXA F iÒd Øh e iÒÚ e Ö×eÓ fØh eÑ a ØÖ ie× : ÔÓ iÒ Ø× a bracketleftbigg 2 2 4 3 bracketrightbigg . Ó ÐÙ Ø iÓÒ : ×eØh e Ða ×× ia Ðad jÓ iÒ ØfÓ ÖÑ Ù Ða : bracketleftbigg 2 2 4 3 bracketrightbigg − 1 = 1- 2 bracketleftbigg 3- 2- 4 2 bracketrightbigg b 1 2 2 2 1 1 ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern