{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

205f10-final-solutions

205f10-final-solutions - a Øh eÑ a Ø i×5F iÒ a ÐE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a Øh eÑ a Ø i×5F iÒ a ÐE ÜaÑ iÒ a Ø iÓÒ Ó ÐÚ ea ÐÐÓ fØh eØÛ e ÐÚ eÔ ÖÓb ÐeÑ ×bÝÙ × iÒgaÒÝÑ eØhÓd Ðea ÖÒ ed iÒa Øh5 Ðea ×e×hÓÛ a ÐÐÛ Ó Ök ØÓ ×ÙÔÔÓ ÖØÝÓÙ Ö×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×Ù ÖÔÓ ÐiÝ i×Øha Ø ifÝÓÙ ×hÓÛ ÒÓ ×ÙÔÔÓ ÖØ iÒgÛ Ó ÖkÝÓÙ Û iÐÐÖee iÚ eÒÓÖed iØ h i×i×a ÐÓ ×edbÓÓk Øe×ØÐea ×eÐÓ ×eÝÓÙ ÖØeÜ ØbÓÓkÒÓ ØebÓÓke ÐÐÔhÓÒ eÓ a ÐÙ Ða ØÓ Ö×a Öea ÐÐÓÛ ed iÒ Øh i×Øe×ØÐea ×edÓÒÓ Ø×Øa ÖØÛ Ó Ök iÒgb e fÓ ÖeÝÓÙa ÖeØÓ Ðd ØÓdÓ ×Ó ×eØh ebakÓ feahÔag e ifÒ ee××a ÖÝ ÔÓ iÒ Ø× Ó ÐÚ eØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ×Ý ×ØeÑ Ó fÐiÒ ea ÖeÕÙa Ø iÓÒ ×fÓ Öa ÐÐ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × 1 − 1 1 2 − 2 1 − 1 1 − 1 x y z = 2 5 − 2 Ó ÐÙ Ø iÓÒ 1 − 1 1 2 2 − 2 1 5 − 1 1 − 1 − 2 → 1 − 1 1 2 − 1 1 → 1 − 1 3 − 1 1 . h eÖea Öe iÒÒ iØe ÐÝÑ aÒÝ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×g iÚ eÒbÝ x = y + 3 , z = − 1 . 5ÔÓ iÒ Ø× eØ A = 2 − 2 − 2 − 2 2 − 2 − 2 − 2 2 . F iÒd Øh e iÒÚ eÖ×eÑ a ØÖ iÜ A − 1 Ó ÐÙ Ø iÓÒ 2 − 2 − 2 1 0 0 − 2 2 − 2 0 1 0 − 2 − 2 2 0 0 1 → 2 − 2 − 2 1 0 0 − 4 1 1 0 − 4 1 0 1 → 2 − 1 / 2 − 1 / 2 − 4 1 1 − 4 1 1 → 2 − 1 / 2 − 1 / 2 − 4 1 1 − 4 1 1 → 1 0 0 − 1 / 4 − 1 / 4 0 1 0 − 1 / 4 − 1 / 4 0 0 1 − 1 / 4 − 1 / 4 , 2 − 2 − 2 − 2 2 − 2 − 2 − 2 2 − 1 = − 1 4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 . ÔÓ iÒ Ø× hÓÛ Øha Ø 1 2 3 , 2 3 1 , 3 1 2 fÓ ÖÑ ×aba × i×Ó f R 3 Ó ÐÙ Ø iÓÒ det 1 2 3 2 3 1 3 1 2 = det 6 6 6 2 3 1 3 1 2 = 6 det...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

205f10-final-solutions - a Øh eÑ a Ø i×5F iÒ a ÐE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online