205sp11-practice-exam2b-solutions

205sp11-practice-exam2b-solutions - A5GACCE 4:EXA#B h...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A5GACCE 4 :EXA#B h e×eÔ ÖÓb ÐeÑ ×ÖeÔ Öe×eÒ ØØh eØÝÔ e×Ó fÕÙ e×Ø iÓÒ ×ÝÓÙÑ igh ØÒdÓÒ Øh e×eÓÒd4 :eÜaÑ iÒ Øh i× ×eÑ e×Øe Ö×a Øh5h eÝa ÖeØak eÒd iÖeØ ÐÝ fÖÓÑ Ó Ðd eÜaÑ ×h eb e×ØÛ aÝ ØÓÙ ×eØh i×ÖeÚ ieÛ i× ØÓÔ Öe ØeÒd Øha ØeahÓ fØh e×eÔ ÖaØ ieeÜaÑ ×a ÖeØh eÖea ÐØh iÒgaÒd Øak eØh eeÜaÑÛ iØhÓÙ Øae×× ØÓÒÓ Øe×Ó ÖØh eØeÜ ØÓ ÖaÒÝÓ Øh e Öh e ÐÔh eÒÙ × iÒgÝÓÙ ÖÒÓ Øe×aÒd ØeÜ Øg Öad eÝÓÙ ÖØÖ ia ÐeÜaÑ A Ò ×Û e Ö×Û iÐÐb eÑ ad eaÚa iÐab ÐeÙ e×daÝÓÒ Øh eÛ ebÔage F Ó ÖØh eÑ a ØÖ iÜ A = 1 2 3 2 3 1 1 5 , Òdaba × i× fÓ ÖØh eÚ eØÓ Ö×ÔaeÓ fÚ eØÓ Ö× X = x 1 x 2 x 3 ×Ó Øha Ø AX = 0 Ó ÐÙ Ø iÓÒ :: F iÖ×ØÖÓÛ ÖedÙe : A = 1 2 3 2 3 1 1 5 = ⇒ 1 2 3 − 1 − 5 1 5 = ⇒ 1 2 3 1 5 = ⇒ 1 − 7 1 5 . h eÒÒÓ Øe× iÒeØh eÖaÒk i× aÒd Øh ed iÑ eÒ × iÓÒÓ fØh e×ÔaeÓ fa ÐÐ×Ùh X i× Øh eÒ Øh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×Ôae i×d iÑ eÒ × iÓÒa Ðak e x 3 = 1 ØÓÒd x 1 aÒd x 2 : x 1 = 7 x 2 = − 5 aÒd ×Ó 7 − 5 1 i×aba × i×fÓ ÖØh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ÔaeiÒeØh i×Û a ×Öea ÐÐÝaÒÙ ÐÐ×ÔaeÓ faÑ a ØÖ iÜ iØ ×Ó ÖØÓ fhad ØÓb eÛ Ö iØØeÒ iÒ Øe ÖÑ ×Ó fÓ ÐÙÑ ÒÚ eØÓ Ö× F iÒdba ×e× fÓ ÖØh eÖÓÛ ×ÔaeÓ ÐÙÑ Ò ×ÔaeaÒdÒÙ ÐÐ×ÔaeÓ fØh eÑ a ØÖ iÜ A g iÚ eÒbÝ A = 1 2 − 1 3 1 − 1 2 − 2 1 5 − 4 8 Ó ÐÙ Ø iÓÒ : F iÖ×ØØÓÒd Øh eÖÓÛ ×Ôae ØÓÒdaba × i× fÓ Ö iØ ÖÓÛ ÖedÙe 1 2 − 1 3 1 − 1 2 − 2 1 5 − 4 8 = ⇒ 1 2 − 1 3 − 3 3 − 5 3 − 3 5 = ⇒ 1 2 − 1 3 1 − 1 5 3 = ⇒ 1 1 − 1 3 1 − 1 5 3 . A5GACCE 4 :EXA#B h eÖÓÛ ×ÔaeØh eÒ i×ØÛ Ód iÑ eÒ × iÓÒa ÐÛ iØhba × i× braceleftbigbracketleftbig 1 1 − 1 3 bracketrightbig , bracketleftbig 1 − 1 5 3 bracketrightbigbracerightbig . ÓÒd Øh eÓ ÐÙÑ Ò ×ÔaeÛ eÖea ÐÐÝ ×hÓÙ ÐdÓ ÐÙÑ Ò ÖedÙeB Ù ØÛ ekÒÓÛ Øha ØØh e Ó ÐÙÑ Ò ×Ôaeha ×Øh e×aÑ ed iÑ eÒ × iÓÒa ×Øh eÖÓÛ ×Ôae ×Óa ÐÐÛ eÒ eeda ÖeØÛ Ó ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ ØÚ eØÓ Ö× Û Ó Ú eØÓ Ö×a Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ ØÛ h eÒÓÒ e i×ÒÓ Ø aÑ Ù ÐØ iÔ ÐeÓ fØh eÓ Øh e Ö×ÓÛ eaÒb e iÒg ÐeÚ e ÖjÙ ×Øg Öab ØÛ ÓÓ ÐÙÑ Ò ×Øha Øa ÖeÒÓ Ø Ñ Ù ÐØ iÔ Ðe×Ó feahÓ Øh e ÖaÒdb edÓÒ eÛ iØh iØhÙ ×aba × i× fÓ ÖØh eÓ ÐÙÑ Ò ×Ôae i× 1 1 1 , 2 − 1 5 .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern