{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Malayo Pa Ang Umaga Lyrics

Malayo Pa Ang Umaga Lyrics - pangarap ay unti-unting...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Malayo Pa Ang Umaga Lyrics Rey Valera Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim naghihintay pa rin umaasang bukas ay may liwanang sa aking buhay umaga ko'y aking hinihintay. Sadya kayang ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit kailan kaya ako'y 'di na luluha? at ang aking
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pangarap ay unti-unting matutupad. Refrain: Malayo pa ang umaga, 'di matanaw ang pag-asa hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas kailan ba darating ang bukas para sa'kin? Malayo pa ang umaga. (Repeat Refrain) Agua Bendita...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Malayo Pa Ang Umaga Lyrics - pangarap ay unti-unting...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online