{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fransk oppsummering 05.06.09

fransk oppsummering 05.06.09 - Le pass compos brukes om noe...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Le passé composé - brukes om noe som har skjedd, avsluttet handling i fortid. (fortellende tid) dannes av - presens av avoir + perfektum partisipp av hovedverb - parlé eu(avoir) - fini été (être) - vendu fait (faire) - presens av être + hovedverb i perfektum partisipp. Partisippet bøyes etter subjektet - refleksive verb se lever - bevegelsesverb/betegner overgang, fra en tilstand til en annen
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online