{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

øving til franskprøve 13.03.09

øving til...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Le garçon sur la photo = gutten i bildet Delingsartikkel Hankjønn Hunkjønn Entall du/de l’ de la/de l’ Flertall des Je mange du fromage, de la confiture, et des bananes. Jeg spiser ost, syltetøy og bananer. Redusert artikkel (til de/d’) etter mengdeord og ved nektelse. Passé composé
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}