доц.-Янюк-Н.В..-Плани-практичних-занять-заочне-Державна-служба-в-органах-фінансового-контролю.doc

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Тема 1. Державна служба в органах фінансового контролю України як різновидпублічної служби (2 години)1.Особливості державної служби в органах фінансового контролю України як різновидупублічної служби.2.Принципи державної служби в органах фінансового контролю. 3.Основні завдання і функції державної служби в органах фінансового контролю України. 4.Органи управління у сфері державної служби.Додаткові питання для обговорення:1.Визначте систему органі фінансового контролю.2.Визначте особливості статусу податкових та митних органів у системі контролюючихорганів.3.Вкажіть органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про державнуслужбу в органах фінансового контролю. 4.Вкажіть співвідношення понять: «посада державної служби», «посада контролюючогооргану», «посада в податковому органі».Практичні завдання:Заповніть порівняльну таблицю видів служби.Види службовцівКритерії ПублічнийслужбовецьДерж. політичний.діячВступ на посадуПроходження службиТермін перебування на службіПрипинення службових відносин ВідповідальністьЗаконодавство і спеціальна література до теми:1.Конституція України. – К., 2010. 2.Митний кодекс України від 13 липня 2012 р. (із подальшими змінами). – К.: Вид-во«Центр учбової літератури», 2015.3.Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. –2011. - №13-14, 15-16, 17. – Ст.112. (зі змінами). – К.: Вид-во «Центр учбової літератури»,2013.4.Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1993. - №52. – Ст.490. (із подальшими змінами).5.Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 6.Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. // Голос України вiд25.10.2014р., № 206.7.Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» вредакції від 16.10.2012р. (зі змінами).
8.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку зпроведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013, №406.9.Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄвропейськогоСоюзу, схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004р. // Урядовий кур’єр. – 17березня 2004.10. Соколенко О. До проблеми забезпечення законності в діяльності митних органів / Взб.наук.праць “Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції”. –К.: Вид-во “ООО “Адеф-Україна”, 2003. 11. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. –К.: ІнЮре, 1999. 12. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Закон «Про державну службу»: Науково-практичний коментар. –О.: Фенікс, 2007. – 316 с.13. Кольбенко А.М. Митна політика УНР і ЗУНР // “Проблеми державотворення і захиступрав людини в Україні”. Зб. матеріалі ІІ регіональної наукової конференції. – Львів, 1996.14. Петришин О.В. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академіїправових наук України. – 2000. – №4. – С.122. 15. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг.ред. ТимощукаВ.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007.16. Янюк Н. Принципи публічної служби в національному законодавстві України :європейський вимір // «Юридичний науковий електронний журнал» [Електронне науковевидання] – 2014. - №6. – С.150-154.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture