Доц_Янюк-Н_В-_Плани-практичних-заочне-Адміністративно-правове-забезпечення-запобігання-корупції.doc

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.
Міністерство освіти і наукиЛьвівський національний університет імені Івана Франкакафедра адміністративного та фінансового права«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректорз науково-педагогічної роботита соціальних питань і розвиткуЛьвівського національного університетуімені Івана Франкапроф. Лозинський М.В.________________________«___» _____________ 2016 рокуАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇспеціальність8.03040101 «Правознавство»спеціалізація«Адміністративно-правова»юридичний факультетсклала: доц. Янюк Н.В.Львів – 2016 рік
Тема 1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння поняття «корупція»1.Корупція: поняття та зміст явища. Основні підходи до розумінні поняття «корупція» уміжнародних актах і національному законодавстві.2.Поняття антикорупційного законодавства, його класифікація.3.Закон України «Про запобігання корупції»: загальна характеристика. Інші законодавчі акти усфері запобігання корупції.4.Поняття і види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.Питання для дискусії:1.Що таке «корупція»?2.Чому «корупція» потребує багато уваги і чому потрібно протидіяти корупції?3.Які фактори впливають на поширення корупції?4.Які чинники вказують на те, що корупція є перешкодою адміністративної реформи в Україні?5.Які міжнародні акти визначають засади протидії корупції?6.Що слід розуміти під поняттям «антикорупційне законодавство»?7.Які зміни відбулися в антикорупційному законодавстві України?Завдання.1. Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, не подає:1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;2) декларацію про майно;3) медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою;4) довідку про склад сім’ї;5) зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановленої форми.2. Гр. Н. звернувся із заявою про зайняття посади в державному органі, заміщення якої відбувається шляхомпризначення. Гр.Н повідомили про проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують назайняття посади. Гр. Н. подав необхідні документи. Вкажіть дії, які порушують порядок організаціїпроведення спеціальної перевірки?1) спеціальна перевірка проводиться за письмовою заявою;2) спеціальній перевірці підлягають відомості про особу гр..Н, який претендує на посаду;3) рішення про відмову у призначенні на посаду підлягає оскарженню в судовому порядку;4) спеціальна перевірка проводиться у місячний строк;5) організація проведення перевірки покладається на керівника державного органу, на зайняття посади вякому претендує гр.Н.Додаткові джерела до теми:1.Конституція України. – К., 2015.2.Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р.) //Офіційнийвісник України. – 2010. - №10/2006. - №44. – Ст.2938/3.Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture